مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎى ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ

مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ چیست ؟ در هنگام نصب سیستم گرمایشی علل الخصوص پکیچ شوفاژ، رعایت استانداردهایی لازم است تا خدای نکرده ساکنین واحد یا ساختمان را دچار مشکل نکند. لطفا چنانچه در خصوص اصول و شرایط نصب پکیج و یا تعمیر پکیج اطلاعات و تخصص کافی را ندارید، توصیه اکید می‌کنیم که از متخصصین و تعمیرکاران مجرب کمک بخواهید.

ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در خصوص نکات و شرایط نصب پکیج

مقرارت ملی ساختمان در خصوص نصب پکیج نکاتی را بیان می‌کند که در ادامه و به صورت مختصر به بیان برخی از مهمترینِ این نکات در خصوص نصب دودکش دستگاه‌های گازسوز خواهیم پرداخت.

ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳﻮز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳــﻮز و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻨﻴﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻳﻤﻨﻰ و ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺳــﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا و ﻛﻨﺘﺮل دودﻛﺶ ﻫﺎى ﻟﻮازم ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

چنانچه در خصوص مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ و نیز شرایط نصب پکیج نیاز به مشاوره داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

دودﻛﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺪون ﻓﻦ

 • ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺑﺪون ﻓﻦ ٥ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼــﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاى دودﻛﺶ روى دﻳﻮار دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ٢×١٥=٣٠ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ داراى دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى راﺑﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎوى ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻄﺮ و ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻰ ﮔﺮدد از ﻃﻮل ﻫﺎى اﻓﻘﻰ و زاﻧﻮﻫﺎى اﺿﺎﻓﻰ اﺟﺘﻨﺎب ﮔﺮدد و ﻗﺴﻤﺖ اﻓﻘﻰ ﺷﻴﺒﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ٣% رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﻧﺘﻬﺎى ﻛﻠﻴﻪ دود ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ از ﺳــﻄﺢ ﭘﺸــﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و از دﻳﻮار ﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺣﺪاﻗﻞ ٢ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻــﻠﻪ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ در ﺻــﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ٣ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷــﺪ اﻧﺘﻬﺎى دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ٦٠ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ دﻳﻮار ﻣﺠﺎور ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺋﻢ دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ روى ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وزن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد .ﺿﻤﻨﺎ ﻃﻮل ﻗﺎﺋﻢ دود ﻛﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮدد.
 • دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.
 • دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺑﺖ و ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد و ﺑﺨﺎر آب و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻋﺒﻮر دود ﻛﺶ از ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ و ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب و ﺣﻤﺎم ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دود ﻛﺶ در داﺧﻞ داﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد داﻛﺖ وﻳﺰه دود ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ داﻛﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ راه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻣﺤﻞ ﻫﺎى اﺗﺼﺎل ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دود ﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻼ درزﺑﻨﺪ و دودﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﻌﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺳﺮ ﺻﺎف (ﻟﺐ ﺑﻪ ﻟﺐ) ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﻧﺮ و ﻣﺎده (ﻓﻨﺠﺎﻧﻰ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪﻫﺎى دود ﻛﺶ ﻫﺎى ﺳﻴﻤﺎﻧﻰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎك ﻧﺴﻮز و ﺳﻴﻤﺎن دود ﺑﻨﺪ ﮔﺮدد.
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف (ﺧﺮﻃﻮﻣﻰ ﻳﺎ آﻛﺎردﺋﻮﻧﻰ) آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻣﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دود ﻛﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻼﻫﻚ دود ﻛﺶ ﺑﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎى آﺑﻰ و درﻳﭽﻪ ﻫﺎى ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎﻳﺪ ٣ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .
 • اﺗﺼــﺎل ﭘﻜﻴﺞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴــﺘﻪ ﺑﺎ دود ﻛﺶ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﺻــﻮرت دوﺟﺪاره (ﻫﻢ ﻣﺤﻮر) ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺟﺪار داﺧﻠﻰ ٦٠ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ.زاﻧﻮى ﻣﺘﺼـــﻞ ﺑﻪ ﻣﺠﺮاى ﺧﺮوﺟﻰ دود ﻛﺶ دﺳـــﺘﮕﺎه ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭼﺮﺧﺶ ٣٦٠ درﺟﻪ را ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻮدى آن دارا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر دود ﻛﺶ دو ﺟﺪاره از دﻳﻮار ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﻚ ﺷﻜﺎف داﻳﺮه اى ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ١٠٥ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﺿﻤﻨﺎ دود ﻛﺶ دوﺟﺪاره ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺒﻰ ﺑﺮاﺑﺮ ٥ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دود ﻛﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﻮار ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ و از ورود آب ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
 • ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﻣﻌﺎدل (اﻓﻘﻰ ﻳﺎ ﻋﻤﻮدى )ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع دود ﻛﺶ ٥,٤ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 • ﻫﺮ زاﻧﻮى ٩٠ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﻫﺮ زاﻧﻮى ٤٥ درﺟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ٥/٠ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل دود ﻛﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ ﺷﻮد.

مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ

اﻛﺜﺮ اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻫﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ذﻳﻞ دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺎراﻧﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

١- یکی از استانداردهای نصب پکیج ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﭘﻜﻴﺞ ١٢٠ ﺗﺎ ١٥٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﻛﻒ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

٢- ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎى ﮔﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻣﻌﺮض ﺣﺮارت ﺣﺮارت اﺟﺎق ﮔﺎز و ﺳﺎﻳﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳﻮز ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

٣- ﺑﺮاى ﻣﺤﻜﻢ ﻛﺮدن ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎى ﮔﺎز در اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺎز و اﺟﺎق ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ از ﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﻓﻠﺰى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﺪون اﻳﻦ ﺑﺴﺖ ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻴﻠﻨﮓ از ﻟﻮﻟﻪ و ﺧﺮوج ﮔﺎز وﺟﻮد دارد و این مخالف استانداردهای نصب پکیج می باشد.

٤- ﭘﻴﭽﺎﻧﻴﺪن ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎى ﺑﺴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪن و ﺟﺪا ﺷﺪن ﺷﻴﻠﻨﮓ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٥- ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻫﺎى ﻻﺳﺘﻴﻜﻰ را ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮار داد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺳﻮراخ ﻧﺸﺪه ﻳﺎ ﺗﺮك ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ از ﻣﺤﻞ ﺑﺴﺖ ﺑﺮﻳﺪه و ﻳﺎ ﺳﺴﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

٦- ﺷـــﻴﺮﻫﺎ ﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸـــﻰ ﮔﺎز ﻧﺼـــﺐ ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ ﻗﻄﺮ ٥٠ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ (٢ اﻳﻨﭻ) ﺑﺎﻳﺪ از ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺠﻰ و رﺑﻊ ﮔﺮد ﺗﻮﭘﻜﻰ و دﻧﺪه اى ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻰ ﺷﻤﺎره ٤٠٤٧ ﺑﺎﺷﺪ.

٧- دﺳﺘﻪ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﭻ و ﻣﻬﺮه ﺑﺮ روى ﺷﻴﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻧﺘﻮان اﻳﻦ دﺳﺘﻪ را از ﺷﻴﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮد.

٨- ﺑﺮاى آب ﺑﻨﺪى اﺗﺼــﺎل ﻫﺎى دﻧﺪه اى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ روى دﻧﺪه ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﻟﻮﻟﻪ ﻳﺎ وﺳــﺎﻳﻞ اﺗﺼــﺎل را ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻰ ﻧﻮار آب ﺑﻨﺪى (ﺗﻔﻠﻮن)ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪ.

٩- ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮدن ﻧﺦ ﻫﺎى ﻛﻨﻔﻰ ﺑﺎ ﺧﻤﻴﺮ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺠﺎز ﻧﻴﺴﺖ.

١٠- اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﻟﻮﻟﻪ و اﺗﺼﺎﻻت و ﺷﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎز ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

١١- در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺎز ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

چنانچه در خصوص مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ و نیز شرایط نصب پکیج نیاز به مشاوره داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ‌ﻫﺎى موجود در شرایط ﻧﺼﺐ پکیج

مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ
 • ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ در اﺗﺎق ﺧﻮاب و ﺣﻤﺎم ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و مخالف می باشد.
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎى ﻻزم
 • ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﺮاى ﺗﻌﻤﻴﺮ

ﻫﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻛﺎرﮔﺬارى و وﺳﺎﻳﻞ دﻳﮕﺮ ﻃﻮرى ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻰ ﺑﻪ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮاى ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﺳﻄﻮح ﺣﺮارﺗﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺻﺎﻓﻰ ﻫﺎ ، دﻣﻨﺪه ﻫﺎ ، ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎ ، ﻣﺸﻌﻞ ﻫﺎ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى راﺑﻂ دودﻛﺶ روﻏﻨﻜﺎرى اﺟﺰاء ﻣﺘﺤﺮك ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ روﻏﻨﻜﺎرى دارد و ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻣﺸــﻌﻞ ﻫﺎ و ﭘﻴﻠﻮت ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻫﺎى ﻛﺎﻓﻰ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد.ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻛﺎرﮔﺬارى دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳــﻮز از ﻣﻮاد ﻣﺼــﺎﻟﺢ و اﺷــﻴﺎء ﻗﺎﺑﻞ ا ﺷﺘﻌﺎل د ﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳﻮز و ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﻮا ﺻﻠﻰ ﻧ ﺴﺒﺖ ﺑﻪ ا ﺷﻴﺎء و ﻣﻮاد و ﻣ ﺼﺎﻟﺢ ﻧ ﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﺮاى اﺷﺨﺎص ﻳﺎ اﻣﻮال آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺮﺳﺎز ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز و دودﻛﺶ و ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ دودﻛﺶ از ٤٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از اﻃﺮاف و ٧٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷــﺮاﻳﻂ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻰ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰ ﺷــﻮد ﻛﻪ در داﺧﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﺎر ﮔﺬارده ﺷــﺪه ﻳﺎ ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزى ﮔﺎز ﻫﺎى دودﻛﺶ آﻧﻬﺎ از ﻫﻮاى داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد.

اﻟﻒ) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴـــﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﺮاى ﻧﺼـــﺐ ﭘﻜﻴﺞ ﻓﻦ دار ٤٥ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از دودﻛﺶ دوﺟﺪاره ﻛﻮاﻛﺴﻴﺎل ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ب) ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺪون ﻓﻦ ٦٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح در ﺑﻨﺪ (ج) و (د) را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد.

ج) دﺳــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎزﺳــﻮز ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳــﻤﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ٣٥ ﻛﻴﻠﻮ وات (٣٠٠٠٠ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮى در ﺳــﺎﻋﺖ)در ﺻــﻮرﺗﻰ ﻛﻪ در ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻧﺼﺐ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ داراى ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ درب ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮه ﺑﺎزﺷﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد ﺑﻮده و ﻫﻮا از درزﻫﺎى آن ﻧﻔﻮذ ﻛﻨﺪ و ﺣﺠﻢ آن ﻓﻀﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ٤ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وات ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻰ دﺳﻨﮕﺎه ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در آن ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

د) ﺑﺮاى دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٣٥ﻛﻴﻠﻮ وات در استانداردهای نصب پکیج و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻧﻔﻮذ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻫﻮا ﺑﻪ داﺧﻞ آن وارد ﻧﺸﻮد ﻫﻮاى ﻻزم ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳﺎزى ﮔﺎز ﻫﺎى دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ از ﺧﺎرج ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﻓﻀــﺎﻫﺎﻳﻰ از داﺧﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن از داﺧﻞ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ورود ﻫﻮاى آزاد ﺑﺎ ﺧﺎرج ارﺗﺒﺎط ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ دارد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ دو ﺷﺮط اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ:

اﻟﻒ) ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺠﻤﻰ:

ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻓﻀـــﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ارﺗﺒﺎط ﻫﻮاﻳﻰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﻻزم ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق ﺗﻬﻮﻳﻪ و رﻗﻴﻖ ﺳـــﺎزى را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ در ﻣﻮرد وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳــﻮز ﻧﺼــﺐ ﺷــﺪه ﺑﺪون ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ٤ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ازاى ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ وات ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻰ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﺷﺪ.

ب)ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى اﺣﺘﺮاق از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ درﻳﭽﻪ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎى ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد:

در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﻳﻚ درﻳﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺣﺪاﻗﻞ ١٥٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻳﺎ دو درﻳﭽﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ٧٥ ﺳـــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاى دﺳـــﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳـــﻮز ﺑﺎ ﺗﻮان ﻛﻤﺘﺮ از ٥٠ ﻛﻴﻠﻮ وات (٤٣٠٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮى در ﺳـــﺎﻋﺖ ) ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻮاى آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﻻزم ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

چنانچه در خصوص مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ و نیز شرایط نصب پکیج نیاز به مشاوره داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻮاى اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز از ﻃﺮﻳﻖ درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻀﺎى آزاد ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﮔﺮدد درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ى ﻣﺴﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا ﻛﺮﻛﺮه ﭼﻮﺑﻰ ﻳﺎ ﻓﻠﺰى در دو اﻧﺘﻬﺎ و ﺗﻮرى ﻓﻠﺰى و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﻴﻘﻰ از آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ:

١-از ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎ از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎى ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

٢-ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﺣﺸﺮات ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﻀﺎى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٣-اﻧﺴﺪاد آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﻰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

٤-روى درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻳﺎ در ﻛﻨﺎر آن ﻋﺒﺎرت ﻣﺨﺼــﻮص ﻋﺒﻮر ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاى وﺳــﻴﻠﻪ ى ﮔﺎزﺳــﻮز ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺴــﺪود ﻧﺸﻮد . ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ و ﻗﺎﺑﻞ روﻳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

٥-اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺎز ﺳﻮز ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺴﺪاد درﻳﭽﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﻓﻀﺎى آزاد ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

6-وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳــﻮز داراى ﻣﺸــﻌﻞ ﺗﺤﺖ ﻓﺸــﺎر (ﻓﻦ دار) ﻛﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺼــﺐ ﻣﻰ ﺷــﻮﻧﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراى دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از دودﻛﺶ ﻣﺸﺘﺮك در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و خلاف استانداردهای نصب پکیج می باشد.

7-اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ (ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻣﺸﺘﺮك)وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ﺑﻪ دودﻛﺶ (ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻣﺸﺘﺮك)وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﻓﻦ دار و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

8-ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ﻫﺎى و ﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳﻮز ١٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺤﺎ ﺳﺒﺎت ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﻄﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺷﺪ ﻫﻤﺎن ١٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد.

9-ﺣﺪاﻗﻞ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ١٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

10-اﺳـــﺘﻔﺎده دودﻛﺶ ﻣﺸـــﺘﺮك ﺑﺮاى ﻛﻠﻴﻪ وﺳـــﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳـــﻮز ﺑﺪون ﻓﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺎرى آﺑﮕﺮﻣﻜﻦ ﺷـــﻮﻣﻴﻨﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

11-اﻧﺘﻬﺎى ﻛﻠﻴﻪ دودﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ از ﺳـــﻄﺢ ﭘﺸـــﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و از دﻳﻮارﻫﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﻴﺰ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

12-ﻗ ﺴﻤﺖ ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ روى ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ وزن آن ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﻃﻮل ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ دﻳﻮار ﻣﺤﻜﻢ ﮔﺮدد.

13-ﻋﺒﻮر دودﻛﺶ از ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ و ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﺣﻤﺎم ﻣﺠﺎز ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد جهت رعایت مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ

١-ﻣﻌﺎﻳﺐ و ﻧﻮاﻗﺺ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﮔﺎز ﺳﻮز ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﻛﻪ ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺗﻌﻤﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻮرا ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻓﺮوش دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎى ﻣﺰﺑﻮر و ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻛﺎران ﻣﺠﺮب ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

٢-از ﻧﺼــﺐ ﭘﻜﻴﺞ در اﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎدى در آن ﻫﻮا ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد ﺧﻮددارى ﺷــﻮد زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴــﻴﮋن ﺷــﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﺧﻔﮕﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و یکی از اصلی ترین شرایط نقض استانداردهای نصب پکیج است.

٣-ﻧﺼﺐ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز در ﺣﻤﺎم ﻣﻐﺎﻳﺮ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻰ و ﻣﻤﻨﻮع ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

٤-ﻣﺴـﺪود ﺷـﺪن دودﻛﺶ ﺳـﺒﺐ ﺳـﻮﺧﺖ ﻧﺎﻗﺺ ﮔﺎز در وﺳـﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳـﻮز و اﻳﺠﺎد ﮔﺎزﻫﺎى ﺧﻄﺮﻧﺎك و ﻣﺴـﻤﻮم ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻔﮕﻰ در اﺛﺮ ﮔﺎز ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

٥-ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل دودﻛﺶ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺎزﺳﻮز ﺑﺎزرﺳﻰ و از ﻣﺤﻜﻢ ﺑﻮدن آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد.

٦-ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﻛﻼﻫﻚ دودﻛﺶ ﻫﺎى وﺳــﺎﻳﻞ ﮔﺎز ﺳــﻮز ﺑﺎزرﺳــﻰ ﮔﺮدد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻛﻼﻫﻚ آن اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷــﺪ در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﻧﺼﺐ ﺷﻮد.

٧-ﻛﻼﻫﻚ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران و ﺑﺮف و اﻓﺘﺎدن ﺳـــﺎﻳﺮ اﺷـــﻴﺎء ، ورود ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ دودﻛﺶ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﺪ در ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎزﺳﻮز ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

٨-اﻧﺘﻬﺎى دودﻛﺶ ﻫﺎى ﺗﻮى ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

٩-ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻮاى ﻛﺎﻓﻰ ﺑﺮاى ﺳﻮﺧﺘﻦ ﮔﺎز ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺮﺳﺪ وﺟﻮد روزﻧﻪ ﻫﺎى زﻳﺮ درﻫﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

١٠-ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ داراى ﭘﻨﺠﺮه دوﺟﺪاره ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ از درﻳﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎل ﻫﻮاى آزاد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

انواع ساختمان‌ها از نظر معماری

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻣﻰ ﺷﻮد :

 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ از ﭘﻨﺠﺮه ٢ ﺟﺪاره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻨﺪى ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺮت ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ از درب و ﭘﻨﺠﺮه ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﭘﺮت ﺣﺮارﺗﻰ در آن ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ اﺳﺖ.
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎرى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﺑﻮده و از ﭘﺮت ﺣﺮارﺗﻰ در آن ﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.

ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻪ ١ : ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ٨٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮى ﻛﺎرى ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ .
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻪ ٢ : ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ١٠٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ.
 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﺳﺘﻪ ٣ : ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ١٢٠ ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮى ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ .

ﻣﺜﺎل : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ ٢٠٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﮔﺮوه دوم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮ وات دارد؟

ﺟﻮاب : kcal/hr ٢٠٠٠٠ = ١٠٠ ×٢٠٠

شما هم اکنون می‌توانید با ثبت درخواست نصب و تعمیر پکیج از تعرفه سرویس، تعمیر و شرایط نصب پکیج آگاه شوید. جهت اطلاع از تعرفه کليک نماييد

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ

ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى

– ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺗﺎ ﻛﺎﺑﻴﻦ ، از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺣﺪاﻗﻞ Cm١٠ ﺑﺎﻳﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

– یکی از اصلی ترین شرایط نصب پکیج ﻗﺎﻧﻮن d٢ ﺑﺮاى ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع دودﻛﺶ را ﺑﺎﻳﺪ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ .( : d ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ) ﻣﺜﺎل : اﮔﺮ ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ١٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، آﻧﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ از ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ ٣٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺘﻮان دﺳــﺘﮕﺎه را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﭽﻪ دودﻛﺶ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻧﺼــﺐ ﮔﺮدد ﺑﻬﺘﺮ اﺳــﺖ. زﻳﺎد ﺷــﺪن ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﻪ درﻳﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﻜﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد.

-ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دودﻛﺶ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ که جزء اصلی شرایط نصب پکیج می باشد باید ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻳﺪ ٤٥٠ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. -ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻒ ﻛﺎﺑﻴﻨﺖ ﺗﺎ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ٢٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

-اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ y ﺷﻜﻞ در ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮم رادﻳﺎﺗﻮر اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

-ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و داراى ﻗﻄﺮ ٤/٣ اﻳﻨﭻ( ١٦ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ) ﺑﻮده و ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ﺗﺎ ٧٠٠ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

-ﺑﺮاى رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ و ﻣﺪل ﻓﻮﻻدى ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻫﻮاى ٨ ﺑﺎر و ﻳﺎ آب ﻓﺸﺎر ﻗﻮى ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺷﻮد. -ارﺗﻔﺎع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ از ﻛﻒ ﺑﻴﻦ ١٠٠ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ . ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه از دﻳﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻛﻒ ﺗﺎ زﻳﺮ ﭘﻜﻴﺞ ١٢٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ در ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ١ وﺣﺪاﻛﺜﺮ ٥ ، ٣ اﺗﻤﺴﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺧﺮﻃﻮﻣﻰ – آﻛﺎردﺋﻮﻧﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺤﻤﻞ دﻣﺎى ﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دودﻛﺶ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ﻋﺒﻮر دودﻛﺶ از ﻓﻀﺎى داﺧﻠﻰ و ﺳﻘﻒ ﻛﺎذب ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ آن را ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ١٠ ﺳﺎﻧﺖ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﻴﻢ. دﻳﻮار ﺗﺤﻤﻞ وزن ﺣﺪاﻗﻞ ٤٥ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ٣ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى دودﻛﺶ دار ( ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز – ﺑﺪون ﻓﻦ ):

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺑﻨﺎ ٦٠ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﺑﺎﻳﺪ ١٥ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ ٣ اﻟﻰ ٥ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دودﻛﺶ از ﻛﻒ ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻳﺪ ١ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از دﻳﻮاره ﻛﻨﺎره ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ٢ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ دودﻛﺶ از ﺟﺎن ﭘﻨﺎه ٦٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ ﺧﺮوج دود از ﻛﻮﻟﺮ آﺑﻰ ٣ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎز ﺳﻮز ﺑﺎﻳﺪداراى ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻳﻚ دودﻛﺶ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻜﺶ دود ﺑﻪ درﺳﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮان ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى را ﺑﻪ دودﻛﺶ ﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮك وﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺴﻤﺘﻰ از ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ در ﻓﻀﺎى آزاد ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد ، ﺑﺎﻳﺪ آن ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ ﻋﺎﻳﻖ ﻧﻤﻮد ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﺑﺪﻧﻪ دودﻛﺶ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻫﻮاى ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮد ﺷﻮد، دودى ﻛﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﻛﺮده ﺳﺮد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد

 • ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﻛﺸﺶ دودﻛﺶ ﻛﻢ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ دود از دودﻛﺶ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﺸﻮدو ﺳﻨﺴﻮر دود ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ
 • ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻤﻨﻰ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

در ﺗﻤﺎم ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دﻳﻮارى ﻓﺎﺻــﻠﻪ از ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﺎ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﭘﺸــﺖ ﺑﺎم ( ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدى دودﻛﺶ ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ) ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪود ٤ ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ١٢ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷـــﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ٢ زاﻧﻮى ٩٠ درﺟﻪ و ٣ زاﻧﻮى ٤٥ درﺟﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﻰ دودﻛﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ٣٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﻰ دودﻛﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎ ﺳﺐ و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى دودﻛﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﻬﺎى ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ در ﭘﺸﺖ ﺑﺎم ﺑﺎﻳﺪ H ﺷﻜﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﮔﺎه ﻫﺮ ﻛﺪام از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى دودﻛﺶ دار ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻤﻰ ﺗﻮان از دﺳﺘﮕﺎه دودﻛﺶ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﺑﺎﻳﺪ از دﺳﺘﮕﺎه ﻓﻦ دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﮔﺎزﺳﻮز در ﺑﺎﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﻓﻀﺎى ﺑﺎز ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ از وزش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎد ﻳﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻨﺪ ﻫﻮا ﻣﺤﻔﻮظ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻــﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﺨﺸــﻰ از ﻣﺴــﻴﺮ دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ، ﺑﺼــﻮرت اﻓﻘﻰ ( ﺑﻴﺶ از ٣٠ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ) ﺑﺎﺷــﺪ ، اﺳــﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﻓﻦ دار اﻟﺰاﻣﻰ اﺳﺖ.

چنانچه در خصوص مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ و نیز شرایط نصب پکیج نیاز به مشاوره داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار

ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار

ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮاژ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ٤٥ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار ﻃﻮرى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ دودﻛﺶ ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﺪارد.

 • ﺳﺘﮕﺎه از ﻣﺤﻴﻂ آزاد ( ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﻞ ﻧ ﺼﺐ د ﺳﺘﮕﺎه ) ﺑﻪ داﺧﻞ د ﺳﺘﮕﺎه ﻣﻜﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮد وﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻳﻚ دودﻛﺶ ﻣﺨﺼــﻮص دوﺟﺪاره ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺟﺪاره داﺧﻠﻰ آن ﻗﻄﺮ ٦ ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و دود
 • ﺳﺘﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺟﺪاره ﺧﺎرﺟﻰ آن ١٠ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ وﻟﻮﻟﻪ ٦ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ دود در آن ﻗﺮار دارد و ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺳـــﻮﺧﺘﻦ در دﺳـــﺘﮕﺎه از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻟﻮﻟﻪ وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺪﻳﻞ ٦ ﺑﻪ ١٠ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ روى دﻳﻮار ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺟﺪاره ﺑﻴﺮوﻧﻰ دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار را ﺟﺪا ﻧﻤﻮد و از ﻫﻮاى ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ ﻧﺼـــﺐ دﺳـــﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﻞ ﻧﺼــﺐ دﺳــﺘﮕﺎه ارﺗﺒﺎط داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ﺗﺎ دود اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در د ﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون از ﻣﻨﺰل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدد و ﻫﻢ ﻫﻮاى ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون از ﻣﻨﺰل ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد.

اﮔﺮ در ﻣﻮاردى ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى و ﭘﻨﺠﺮه ﻳﺎ دﻳﻮار ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ از اﻧﺪازه ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ دوﺟﺪاره ﻣﻮﺟﻮد داﺧﻞ ﻛﺎرﺗﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ زاﻧﻮ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ و زاﻧﻮى ﻣﺨﺼــﻮص دوﺟﺪاره ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار ٤ ﻣﺘﺮ اﻓﻘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ازاء اﺳــﺘﻔﺎده از ﻫﺮ زاﻧﻮ ٩٠ درﺟﻪ ، ١ ﻣﺘﺮ و زاﻧﻮى٤٥ درﺟﻪ ٥٠ ﺳﺎﻧﺖ از ٤ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد.

دودﻛﺶ دو ﺟﺪاره ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ داراى ﺷﻴﺐ ٢ اﻟﻰ ٣ درﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻗﻄﺮ ٥,١٠ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﺮاى ﻋﺒﻮر دودﻛﺶ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺪرت ﻣﻜﺶ و دﻫﺶ ﻓﻦ ﺑﺮاى ٤ ﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ ، در ﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﻃﻮل دودﻛﺶ ﻛﻢ ﺑﺎﺷـــﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪرت زﻳﺎد ﻓﻦ ﻫﻮاى ورودى ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻻزم ﻣﻰ ﺷـﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷـﻮد ﻛﻪ دﺳـﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺣﺘﻰ و ﺳــﺮﻳﻊ روﺷــﻦ ﻧﺸــﻮد و ﺑﺮاى رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻞ درﻳﭽﻪ ﻓﻠﻨﭻ ﻣﺨﺼــﻮص روى ﺧﺮوﺟﻰ ﻓﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل دودﻛﺶ ، ﻣﻄﺎﺑﻖ دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎى ﻧﺼﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد.

در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دودﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ دودﻛﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن از ﻛﺸﺶ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

دودﻛﺶ ﻣﺨﺼــﻮص دوﺟﺪاره ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ دود دﺳــﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮاى ﺗﺎزه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻮﺧﺘﻦ در د ﺳﺘﮕﺎه را از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد و ﺑﺎﻳﺪ وارد ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ دودﻛﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ دودﻛﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﻜﻴﺞ دﻳﻮارى ﻓﻦ دار دﺳﺘﻜﺎرى و ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد.

چنانچه در خصوص مقررات و استانداردهای نصب پکیج شوفاژ و نیز شرایط نصب پکیج نیاز به مشاوره داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  ۲۸۴۲۵۴۸۸-۰۲۱

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 − ده =

کد تخفیف 10 درصدی

مجموعه‌ خدمت نت هموراه تلاش دارد تا حد امکان بستری را فراهم نماید تا کاربران و مشتریان مجموعه بتوانند با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدماتِ با کیفیت را دریافت نمایند.

از این رو ما این امکان را فراهم نموده‌ایم تا تمامی همراهان این مجموعه از طریق دنبال کردن حساب کاربری اینستاگرام خدمت نت، از 10درصد تخفیف برای اولین سفارش خود بهره‌مند گردند.

جهت بهره‌مندی از تخفیف، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید و سپس صفحه رسمی خدمت نت در اینستاگرام را فالو نمایید. پس از فالو، در کمتر از 24 ساعت، کد تخفیف برای شما دایرکت خواهد شد.