لوازم جانبی پکیج

لوازم جانبی پکیج

پکیج‌ها هر کدام دارای قطعات داخلی تشکیل دهنده ایی مخصوص به خود هستند که به آنها در اصطلاح لوازم جانبی پکیج گفته می شود.

هر کدام از برندهای پکیج موجود در بازار از پکیج ایران رادیاتور، پکیج بوتان، پکیج فرولی و … شامل لوازم جانبی و تشکیل دهنده ای هستند که معمولا در تمام پکیج ها یکسان می باشد و این لوازم جانبی پکیج ها تنها در سایز، اندازه و توان مصرفی باهم تفاوت دارند.

مساله دیگر در قطعات پکیج معماری و طراحی آن پکیج می باشد که آن را از سایر مدل ها و برند ها متمایز میسازد.

هر پکیج تشکیل شده است از صدها قطعه و لوازم جانبی که در این مقاله به بررسی قطعات مهم و حیاتی پکیج در زیر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید

ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻦ پکیج

یکی از لوازم جانبی پکیج ﺷــﻴﺮ ﭘﺮ ﻛﻦ پکیج ﻳﻚ ﺷــﻴﺮ راﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺴــﻴﺮ آب ﺳــﺮد ورودى ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ و ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸــﻰ اﺳــﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازى اوﻟﻴﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﻛﻪ آب در ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﻴﺞ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ٤/٠ ﺑﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮد ﺗﺎ آب وارد ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺷﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﺑﺮاى ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻴﻦ ١ ﺗﺎ ٥/١ ﺑﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

( ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ا ﺳﺖ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﺪار ﺷﻮﻓﺎژ ﺳﺮد ا ﺳﺖ ، اﮔﺮ ﻓ ﺸﺎر د ﺳﺘﮕﺎه روى ١ ﺑﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ ، در ﻣﻮﻗﻊ راه اﻧﺪازى ﻓﺸﺎر ﻣﺪار اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ٥/١ ﺑﺎر ﻣﻰ رﺳﺪ.)

قطعات پکیج

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻦ ١ ﺗﺎ ٥/١ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ . اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ” ﺷﻴﺮ ﭘﺮ ﻛﻦ پکیج ” ﻓﺸﺎر را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﻰ رﺳﺎﻧﻴﻢ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر از ٥/١ ﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ( ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ) ﻓﺸﺎر را ﺗﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻛﺎﻫﺶ دﻫﻴﻢ.

در ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ ﺷﻴﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد و آب ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ روش ﺳﺎده زﻳﺮ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮد :

 • ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ اﺻﻠﻰ ورودى آب ﺳﺮد ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ را ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ.
 • ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻦ پکیج را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ( ﭼﻮن ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، ﭘﺲ آﺑﻰ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.) -ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ( ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﺷﻴﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﻮاﻟﺖ ) -آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﺧﺎﻟﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

قطعات پکیج

ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر آب ( ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ آب )

یکی دیگر از لوازم جانبی کیج ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ آب ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى ﻗﻄﻊ ( ( NO ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ٤/٠ ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ وﺻﻞ ﺷﺪه و ﭘﻜﻴﺞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻦ ﺷﻮد . در ﻣﺪل ﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ از دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻣﻴﻜﺮو ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺼﻮرت ﻣﺠﺰا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﺪ وﻟﻰ اﻣﺮوزه از ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺪل ﻫﺎ از ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز ﻓﺸــﺎر ﺑﺮاى ﭘﺮﺷــﺮ ﺳــﻮﺋﻴﭻ ٤/٠ ﺑﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ.وﺿــﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎى ﭘﺮﺷــﺮ ﺳــﻮﺋﻴﭻ در ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ آب در ﺳﻴﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر آب ﻛﻤﺘﺮ از ٤/٠ ﺑﺎر اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ (NO) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٤/٠ ﺑﺎر ﻣﻰرﺳﺪﻛﻨﺘﺎﻛﺖﻫﺎوﺻﻞﺷﺪهوﻣﺪارﺑﺮﻗﺮارﻣﻰﮔﺮدد.

قطعات پکیج

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻰ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﻴﻢ؟

ﺑﺮاى آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻟﻢ و ﻳﺎ ﺧﺮاﺑﻰ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر در ﭘﻜﻴﺞ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ اﺳﺖ، ﺳﻴﻢ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش ﮔﺮدد.

در ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﺮاﺑﻰ ﭘﺮ ﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ رو ﺷﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ، ﻳﻜﻰ از ﺷﻴﺮﻫﺎى آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪا ﺷﺘﻰ را ﺑﺎز ﻧﻤﻮده ، ﺳﻴﻢ ﻫﺎى ﭘﺮ ﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ را از آن ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﺗ ﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣ ﺸﻌﻞ رو ﺷﻦ ﺷﺪ، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺧﺮاب اﺳﺖ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آن اﻗﺪام ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

دﻻﻳﻞ اﻓﺖ ﻓﺸﺎر در ﻣﺪار ﺷﻮﻓﺎژ (CH) ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ:

 • ﻧﺸﺘﻰ ﻣﺪار ﺷﻮﻓﺎژ ( وﺟﻮد ﺳﻮراخ در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ آﺑﺒﻨﺪى ﻧﺒﻮدن اﺗﺼﺎﻻت ) -ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺑﺨﺎر آب و ﻫﻮاى ﻣﺤﻠﻮل در ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮ ﺧﻮدﻛﺎر
 • ﭘﺮ ﻧﺸﺪن آب ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻓﺸﺎر ﻻزم (ﺧﺮاﺑﻰ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط) و ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن

ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮ ﻓﺸﺎر

در ﺑﻌﻀﻰ از ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى اﻣﺮوزى ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ آب از ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر (ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر آب ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮد اﺻﻠﻰ و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ آن را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ٥/٢ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮد ﻫﺸﺪار دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻴﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورد.

ﻫﻤﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻓﺸﺎر و ﮔﺰارش آن ﺑﻪ ﺑﺮد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﭘﺲ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺑﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ( ٤/٠ ﺑﺎر ) ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺸﺎر ( ٥/٢ ﺑﺎر ) را ﻫﺸﺪار دﻫﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻣﻘﺪار ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ را (٠ ﺗﺎ ٣ ﺑﺎر) ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﺸﺎر

ﻣﺒﺪل

ﻣﺒﺪل ، ﻣﺤﻔﻈﻪ اى اﺳﺖ ﻛﻪ آب در آﻧﺠﺎ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﻧﻮع اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ

ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺪل ا ﺻﻠﻰ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﺗﻚ ﻣﻨﻈﻮره و دو ﻣﻨﻈﻮره از ﻳﻚ ﺳﺮى ﻟﻮﻟﻪ و ﭘﺮه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ا ﺳﺖ . وﺟﻮد ﻓﻴﻦ (ﭘﺮه) ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزدﻫﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﮔﺮﻣﺎى ﻛﻤﺘﺮى از ﻃﺮﻳﻖ دودﻛﺶ ﺧﺎرج ﮔﺮدد.

اﻳﻦ ﻣﺒﺪل در ﺑﺎﻻى ﻣ ﺸﻌﻞ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻌﻠﻪ ﻣ ﺴﺘﻘﻴﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﮔﺮﻣﺎﻳ ﺸﻰ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد و آب ﮔﺮم ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸــﻰ ، ﺟﻬﺖ ﻣﺼــﺮف در رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ ( ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻧﻮاع ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ

١- ﻣﺒﺪل دو ﻣﻨﻈﻮره:

ﻣﺒﺪل ﻫﺎى دو ﻣﻨﻈﻮره ﻛﻪ در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺗﻚ ﻣﺒﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد دو وﻇﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد : ﻳﻜﻰ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و دﻳﮕﺮى ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ .

اﻳﻦ ﻣﺒﺪل از دو ﻟﻮﻟﻪ در داﺧﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل دو ﻣﻨﻈﻮره ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ، آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ وﺟﻮد دارد و ﮔﺮﻣﺎى آن ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٤/٣ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٢/١ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪار ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﮔﺮم ﻣﺼــﺮﻓﻰ ﭘﻤﭗ از ﻛﺎر ﻣﻰ اﻓﺘﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ و ﻋﺒﻮر آب ﺳــﺮد از داﺧﻞ آن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻧﻴﺰ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد.

لوازم جانبی پکیج

٢- ﻣﺒﺪل ﻫﺎى ﺗﻚ ﻣﻨﻈﻮره

در ﭘﻜـــﻴﺞدو ﻣﺒـــﺪل ﺑـــﻪ ﺟـــﺎى اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣﺒــــﺪل ( دو ﻣﻨﻈــــﻮره ) از دو ﻋــــﺪد ﻣﺒــــﺪل اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨـــﺪ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﺒـــﺪل اوﻟﻴـــﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳـــﻪ ﺷـــﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـــﻰ ﺷـــﻮﻧﺪ . در ﻣﺒـــﺪل اوﻟﻴـــﻪ آب ﻣـــﺪار ﮔﺮﻣـــﺎﻳﺶ ﮔـــﺮم ﻣـــﻰ ﺷـــﻮد و اﻳـــﻦ ﻋﻤـــﻞ ﺗﻮﺳـــﻂ ﺷـــﻌﻠﻪ ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﻣﺸـــﻌﻞ اﻧﺠـــﺎم ﻣـــﻰ ﮔﻴـــﺮد. در ﻣﺒـــﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳـــﻪ ، ﺑﺎﻋـــﺚ ﮔـــﺮم ﺷﺪن ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﻣﺒﺪل ﻫﺎى ﺗﻚ ﻣﻨﻈﻮره ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺴــﻴﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ٤/٣ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸــﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ آﺑﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺒﺪل ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮدد.

لوازم جانبی پکیج

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج مبدل ثانویه اﻳﻦ ﻣﺒﺪل ﻛﻪ از ﺻﻔﺤﺎت اﺳﺘﻴﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺻﻔﺤﻪ اى ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و داراى دو ورودى و دو ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺠﺰا ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و وﻇﻴﻔﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻃﺮف وارد ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷــﺪه و آب ﺳــﺮد ورودى از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ وارد اﻳﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﺷــﻮد و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﺳــﺒﺐ ﮔﺮم ﺷــﺪن آب ﻣﺼــﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.ﺣﺮﻛﺖ آب در ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ وﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰ ﮔﺮدد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ آب در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷـــﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﺮارت ﻏﻴﺮ ﻣﺴـــﺘﻘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ دﻳﺮﺗﺮ رﺳﻮب ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ.

لوازم جانبی پکیج

ﺗﻔﺎوت ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻚ ﻣﺒﺪل ﺑﺎ دو ﻣﺒﺪل در ﭼﻴﺴﺖ ؟

ﺟﻮاب: از ﻣﺰاﻳﺎى اﺳـــﺘﻔﺎده از ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻚ ﻣﺒﺪﻟﻪ ، ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷـــﺘﻰ در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ. ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﻬﺘﺮى دارد و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژى ﺳـــﺎﺧﺖ ﺗﻚ ﻣﺒﺪﻟﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻰ رﺳﻮب ﭘﺬﻳﺮى آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸــﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻮرد ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ، رﺳــﻮب ﭘﺬﻳﺮى ﻣﺒﺪل ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭼﺎره ﻛﺎر ﭼﻴﺴﺖ ؟

آﺳـــﺎن ﺗﺮﻳﻦ راه ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺗﺸـــﻜﻴﻞ رﺳـــﻮب و ﺧﻮردﮔﻰ داﺧﻞ ﻣﺪار ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮى اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎى ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ ، ﺑﺮ ﺳﺮ راه آب ﺳﺮد ورودى و ﻫﻤﭽﻨین  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺤﺎﻓﻆ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﻮب ، در اﺑﺘﺪاى راه اﻧﺪازى دﺳﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را ﺗﺎ ﺣﺪ زﻳﺎدى ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ، ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﺒﺪل را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ اﺳﻴﺪ را از ﻳﻚ ﻇﺮف وارد ﻣﺒﺪل ﻛﺮده و دوﺑﺎره اﺳﻴﺪ ﺧﺮوﺟﻰ را ﺑﻪ ﻇﺮف ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻴﻢ. ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار رﺳﻮب و ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪ ، ﺑﻴﻦ ٥ ﺗﺎ ٢٠ دﻗﻴﻘﻪ اﻳﻦ ﮔﺮدش آ ب ﺑﺎﻳﺪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ: ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ر ﺳﻮب زداﻳﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺧﺮوﺟﻰ ا ﺳﻴﺪ از ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻒ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ر ﺳﻮب داﺧﻞ ﻣﺒﺪل ﻛﺎﻣﻼ ﭘﺎك ﺷﻮد ﺧﺮوﺟﻰ اﺳﻴﺪ ﺑﺎ دﺑﻰ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﻛﻒ از ﻣﺒﺪل ﺻﻮرت ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

چنانچه نياز به مشاوره در خصوص ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻦ پکیج ، ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ، ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮ ﻓﺸﺎر و ﻣﺒﺪل داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻻﺗﻮر

ﭘﻤﭗ ﺳـــﻴﺮ ﻛﻮﻻﺗﻮر ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از اﺳﻤﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﭘﻤﭙﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺑــﻪ ﮔﺮدش در آوردن آب در ﻣــﺪار ﮔﺮ ﻣﺎﻳﺸـــﻰ را ﺑﺮ ﻋ ﻬﺪه دارد ﺑﻪ اﻳﻦ

ﺻـــﻮرت ﻛﻪ ﭘﻤﭗ آب را از رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻣﻜﺶ ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ اﻳﻦ آب در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺗﻮ ﺳﻂ ﻣ ﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از د ﺳﺖ داد وارد ﭘﻤﭗ ﺷﺪه و دوﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﺳﻴﻜﻞ را ﻃﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ آن ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻻﺗﻮر ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﭘﻤﭗ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ( از رادﻳﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ) ﻗﺮار دارد

قطعات پکیج

ﻳﻚ ﭘﻤﭗ از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :

١-ﭘﻮﺳﺘﻪ و اﺳﺘﺎﺗﻮر٢-روﺗﻮر٣-ﺣﻮﺿﻴﻨﮓ
٤-ﭘﺮواﻧﻪ ( ﺗﻮرﺑﻴﻦ )٥-ﺧﺎزن ﻣﻮﺗﻮر٦- ﺷﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮى اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
٧-ﻛﻠﻴﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺮﻋﺖ٨-ﭘﻴﭻ ﺑﺎزدﻳﺪ 

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج اﻟﻜﺘﺮو ﻣﻮﺗﻮرها هستند اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ از ﻧﻮع اﻟﻘﺎﻳﻰ آﺳﻨﻜﺮوﻧﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮاى اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺸﺘﺎور ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ ﻛﻤﻜﻰ (اﺳــﺘﺎرت) دارد و ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺎز ﺑﻴﻦ دو ﺳــﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺻــﻠﻰ و اﺳــﺘﺎرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺧﺎزن راه اﻧﺪاز دارد. ﺧﺎزن را ﺑﺎ ﺣﺮف C ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن را ﺑﺮﺣﺴــﺐ (ﻣﻴﻜﺮوﻓﺎراد) و ﺑﺎ ( μ f) ﻧﺸــﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزﻧﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺑﻴﻦ ٨/٢ اﻟﻰ ٨/١ ﻣﻴﻜﺮوﻓﺎراد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮ روى ﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﺑﺎزدﻳﺪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻛﺎرﻛﺮد ﭘﻤﭗ ﻣﻰ ﺗﻮان اﻳﻦ ﭘﻴﭻ را ﺑﺎز ﻛﺮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﮔﻴﺮ ﭘﺎژ ﺑﻮدن ﻣﻰ ﺗﻮان ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ ﻣﺤﻮر روﺗﻮر را ﭼﺮﺧﺎﻧﺪه ﺗﺎ ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ ﺧﻼص ﺷﻮد و ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﻳﺪ.

در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ در روان اﺳــﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از روﺷــﻦ ﺷــﺪن ﭘﻜﻴﺞ ، ﭘﻤﭗ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ ، اﺑﺘﺪا وﻟﺘﺎژ را روى ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل ﭘﻤﭗ ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ در ﺻــﻮرت ﻗﻄﻊ ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن ﺳــﻴﻢ ﻫﺎى راﺑﻂ و ﺳــﻮﻛﺖ ﻫﺎ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮد را ﺑﺮرﺳــﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و در ﺻــﻮرت وﺻــﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﻳﺎن و ﻋﺪم ﮔﺮدش ﭘﻤﭗ ،ﮔﻴﺮﭘﺎژ ﺑﻮدن ﻣﺤﻮر ﭘﻤﭗ و ﺧﺮاﺑﻰ ﺧﺎزن و اﺳــﺘﺎﺗﻮر را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.

ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ ﺧﺎزن ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺮار داده و ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ آﻧﺮا اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ . اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه روى آن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

قطعات پکیج

ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ

اﻏﻠﺐ ﭘﻤﭗ ﻫﺎ داراى ﺳــﻪ دور ﻫﺴــﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪى ﻛﻪ ﺑﺮوى ﭘﻤﭗ وﺟﻮد دارد، ﻳﻜﻰ از ﺳـــﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳـــﺮﻋﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ .در ﻣﺘﺮاژﻫﺎى ﻛﻢ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫﺎى ﻛﻢ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺳـــﺮﻋﺖ ﭘﻤﭗ را ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮد ﺗﺎ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﻰ آن ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد.

ﺷﻴﺮ ﻫﻮا ﮔﻴﺮى اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (اﺗﻮ وﻧﺖ)

اﻳﻦ ﺷـــﻴﺮ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮاى ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻣﺠﺰا ( ﻣﺴﺘﻘﻞ ) و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روى ﺣﻮﺿﻴﻨﮓ ﭘﻤﭗ ﺳﺎﺧﺘﻪﻣﻰ ﺷـــﻮﻧﺪ و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ﻫﻮا در ﻗﺴــﻤﺖ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷــﻴﺮ ﻫﻮاﮔﻴﺮى، ﺷــﻨﺎور داﺧﻞ ﺷــﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺳــﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﺑﻮدن ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻮا ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪه و ﺳـــﻮﭘﺎپ ﺧﺮوج ﻫﻮا را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻫﻮا و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳـــﻄﺢ آب در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ و ﺳﻮﭘﺎپ ﺧﺮوج ﻫﻮا را ﻣﻰ ﺑﻨﺪد.

قطعات پکیج

وﺟﻮد ﻫﻮا در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ :

 • در ﻛﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﻮد.
 • ﺿﺮﻳﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزده ﻛﺎر ، ﻛﺎﻫﺶ آﻳﺪ . -ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﻳﻊ در ﺧﻮردﮔﻰ ﺳﻴﺴﺘﻢ و وﺳﺎﻳﻞ ﺷﻮد.
 • ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮچ، در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ در ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻚ ﻣﺒﺪﻟﻪ

در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺗﻚ ﻣﺒﺪل ﭘﻤﭗ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﭘﻤﭗ از ﻛﺎر اﻓﺘﺎده ( از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ اﻳﺴﺘﺪ ) ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ آب ﺳﺮد وارد ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد.

ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻤﭗ در ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪﻟﻪ

در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪل ﻫﻤﻮاره ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﭼﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﭘﻤﭗ روﺷﻦ اﺳﺖ ﭼﻮﻧﻜﻪ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آب ﮔﺮم ﺷﺪه در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل دﻣﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.

ﻧﻜﺘﻪ: در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻤﻴﺸﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺪار آب ﮔﺮم ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﻛﻪ ، ﺗﺎ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮﻣﻰ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻰ ﭘﺮدازد . ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﺑﺎز ﺷﻮد ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد، آب ﮔﺮﻣﻰ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد.

 

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺟﺎم ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ

اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻫﻤﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد . ﻧﺤﻮه ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻧﺒﺎﺷﺪ و از ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻳﺎد ( در ﺣﺪود ٢١ ﺳﺎﻋﺖ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد ، ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺟﺎم ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢٠ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﻤﭗ را روﺷﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و دوﺑﺎره ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد.

در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪﻟﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ را ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎل ﻛﺮده ﺗﺎ از ﺟﺎم ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﺳﺮاﻫﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

 

چنانچه نياز به مشاوره در خصوص ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮ ﻛﻮﻻﺗﻮر ، ﻛﻠﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻋﺖ ، ﺷﻴﺮ ﻫﻮا ﮔﻴﺮى اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ (اﺗﻮ وﻧﺖ) و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪ ﺟﺎم ﻛﺮدن ﭘﻤﭗ داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻰ ﻓﺮﻳﺰ

در ﻓﺼﻮل ﺳﺮد ﺳﺎل ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻳﺦ زدن آب در ﻣﺪار داﺧﻠﻰ ﭘﻜﻴﺞ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ آن ﺳﻴﺴﺘﻤﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ٧درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﭘﻤﭗ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻛﺎر ﻛﺮده ﺗﺎ از ﻳﺦ زدن آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﺑﻪ ٤ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﮔﺮاد ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻴﺰ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ دﻣﺎى آب ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ٢٥ درﺟﻪ ﺑﺮﺳﺪ.

ﺧﺎزن

ذﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺮژى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاى راه اﻧﺪازى اﻟﻜﺘﺮوﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

اﺳــﺎس ﻛﺎر ﺧﺎزن ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ اﺳــﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ در ﻳﻚ ﻣﺪار ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻳﻜﻰ از ﺟﻮﺷــﻦ ﻫﺎاز اﻟﻜﺘﺮون اﺷــﺒﺎع ﻣﻴﮕﺮدد،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎى ﺟﻮ ﺷﻦ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﺟﻮ ﺷﻦ داراى ﺗﻌﺪادى ﭘﺮوﺗﻮن ا ﺿﺎﻓﻰ ﻣﻴﮕﺮدد. ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻬﺎى ﺟﻮﺷﻦ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه در ﻣﺪار ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اﺳﺘﺎرت ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻴﺎﻳﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

قطعات پکیج

روش ﻫﺎى ﺗﺴﺖ ﺧﺎزن

١-ﺗﺴﺖ ﻇﺎﻫﺮ

ﺧﺎزن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎد ﻛﺮده و ﻳﺎ ﻧﺸﺖ روﻏﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٢-ﺗﺴﺖ ﺑﺎ اﻫﻤﺘﺮ ﻋﻘﺮﺑﻪ اى

دو ﺳﺮ ﭘﺮاب ﻫﺎى اﻫﻤﺘﺮ را ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺧﺎزن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ آرام آرام ﺑﺮ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

٣-ﺗﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻳﺎ RLCﻣﺘﺮ

ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را ﺑﺮ روى ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ((µ f ﻗﺮار داده وﺳﭙﺲ دو ﺳﺮ ﭘﺮاب ﻫﺎى ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﺧﺎزن ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﻇﺮﻓﻴﺖ واﻗﻌﻰ ﺧﺎزن ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻠﺮاﻧﺲ ذﻛﺮ ﺷﺪه روى ﺧﺎزن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

٤-ﺗﺴﺖ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻰ

دو ﺳﺮ ﺧﺎزن را ﺑﻪ ﻣﺪت ٣ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ وﻟﺘﺎژ ﻧﺎﻣﻰ وﺻﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺟﺪا ﻛﺮده و آن را اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺟﺮﻗﻪ اى ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮداﻳﻦ ﺟﺮﻗﻪ ﺑﺎﻳﺪ آﺑﻰ رﻧﮓ و ﺻﺪاى آن ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﺎزن ﺑﺎﺷﺪ.

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

 

ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎى ﭘﺎس و ﺳﻮﭘﺎپ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎى ﭘﺎس و ﺳﻮﭘﺎپ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻃﺮف ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ رﻓﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﺷﻴﺮ ﻫﺎى رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ در ﻣﺴﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺻﺎﻓﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ آب ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ ﺑﺮﮔﺮدد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.

ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺮاﺣﻰ ﭘﻜﻴﺞ،(ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ) ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻰ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗ ﺳــﻴﺴــﺘﻢ ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺷــﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺳــﻴﺴــﺘﻢ ﺑﺎى ﭘﺎس ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

اﮔﺮ ﻗﺪرت ﭘﻤﭗ زﻳﺎد و ﻗﺪرت ( ﺷﻴﺮ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ) ﻛﻢ ﺑﺎ ﺷﺪ ، آب ﺑﺠﺎى آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﺮﺗﺐ از ﻣﺴﻴﺮ (ﺑﺎى ﭘﺎس) ﻋﺒﻮر ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

لوازم جانبی پکیج

ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎى دﻣﺎى آب(ﺗﺮﻣﻴﺴﺘﻮر)

ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﻳﺎ ﺗﺮﻣﻴﺴﺘﻮر ﻳﻚ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺮارت اﺳﺖ و وﻇﻴﻔﻪ آن ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺰارش ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﻣﺎى آب ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﺗﺮﻣﻴﺴﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ) PTC ﺿﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻰ ﻣﺜﺒﺖ ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸـــﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و NTC (ﺿـــﺮﻳﺐ دﻣﺎﻳﻰ ﻣﻨﻔﻰ ) ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸـــﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﻰ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﻧﻮع NTC ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎى آب رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر روى ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎ RـNTC و ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل دﻣﺎى آب ﮔﺮم ﻣ ﺼﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﺳﻨ ﺴﻮر روى ﺧﺮوﺟﻰ آب ﮔﺮم ﻣ ﺼﺮﻓﻰ ﻗﺮار دارد ﻛﻪ ﺑﺎ SـNTC ﻧ ﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ . اﻳﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺴﺘﻐﺮق و ﺟﺪارى ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.

ﺳﻨ ﺴﻮرﻫﺎى ﻣ ﺴﺘﻐﺮق در داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎ ﺳﺦ دﻫﻰ ﺑﺎﻻﺗﺮى دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ اﺳﺖ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى ﺟﺪارى ﻛﻪ ﺑﻪ روى ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى ﺧﺮوﺟﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻰ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮى دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺪم ﺗﻤﺎس ﺑﺎ آب ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺮ و ﺗﻌﻮﻳﺾ آﻧﻬﺎ ﺳﺎده ﺗﺮ و ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺳﻨ ﺴﻮرﻫﺎى دﻣﺎى آب ﭘﻜﻴﺞ ﻏﺎﻟﺒﺎ در دﻣﺎى ٢٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد داراى ﻣﻘﺎوﻣﺖ k١٠ ﻫ ﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎى آب ﻣﻘﺎوﻣﺘﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .

قطعات پکیج

ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﺌﻮال ﭘﻴﺶ ﻣﻰ آﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن (NTC) ﭘﻰ ﺑﺒﺮﻳﻢ؟

ﺗﻮﺳﻂ اﻫﻢ ﻣﺘﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن را اﻧﺪازه ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻳﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺮارت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دﻣﺎى( (NTC را ﺑﺎﻻ

ﻣﻰ ﺑﺮﻳﻢ ، ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺎﺑﺪ.

 

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺣﺪ

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ دﻣﺎﺳﺖ و در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى وﺻﻞ اﺳﺖ ( ( NC و ﺑﺎ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻰ ﻣﺘﺎﻟﻰ در ﻳﻚ دﻣﺎى ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﺪار را ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺣﺪ آب

اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت روى ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺒﺪل اﺻﻠﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى دﻣﺎى آب ﺧﺮاب ﺷﺪه و ﻳﺎ در اﺛﺮ ﻋﺪم ﮔﺮدش آب دﻣﺎى ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺗﺎ دﻣﺎى ١٠٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ از آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.

قطعات پکیج

ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺣﺪ دود

اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳـــﺘﺎت ﻓﻘﻂ در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺑﺪون ﻓﻦ وﺟﻮد دارد روى ﭘﺮه ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺧﺮوج دود ﺑﺎ ﻣﺸـــﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷـــﻮد دود از ﭘﺮه ﻫﺎى ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻋﺒﻮر ﻛﺮده و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺸـــﺖ ﻛﻨﺪ دﻣﺎى ﭘﺮه ﻣﻴﺎﻧﻰ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻى ٧٥ درﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻴﮕﺮدد ﺗﺎ از ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.

ﺗﺴﺖ : ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻗﺮار داده و ﺳﻴﻢ ﻫﺎى ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت وﺻﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ . در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪاى ﺑﻮق ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻨﻴﺪه ﺷﻮد ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻣﻌﻴﻮب اﺳﺖ.

ﻧﻜﺘﻪ: در ﻣﺤﻞ اﺗﺼــﺎل ﺗﺮﻣﻮﺳــﺘﺎت ﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ، ﺧﻤﻴﺮ ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮن وﺟﻮد دارد و وﺟﻮد اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮ ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ از اﻛﺴــﻴﺪ ﺷــﺪن ﺳــﻄﺢ ﺗﺮﻣﻮﺳــﺘﺎت ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮﻣﺎى ﻣﺒﺪل ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺪﺳــﺖ و ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ و دﻗﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﺧﻤﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻫﺎدى ﺣﺮارﺗﻰ را ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

قطعات پکیج

ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﻚ ﺷﻴﺮ ا ﺿﻄﺮارى ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻓﺸﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد و در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻓ ﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ٣ ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﺑﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻘﺪارى از آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎﻧﻊ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎى آب و ﻳﺎ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه ﭘﺮﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ از آب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺮاﺑﻰ ﺷﻴﺮ ﭘﺮﻛﻦ و ﻳﺎ ﺳﻮراخ ﺷﺪن ﻣﺒﺪل دو ﻣﻨﻈﻮره از داﺧﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻇﻴﻔﻪ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻰ ﻛﺮدن ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، زﻳﺮا اﮔﺮ ﻓﺸﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺮﻛﻴﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻰ ﮔﺮدد.اﻳﻦ ﺷﻴﺮ در ﻓﺸﺎر ٣ ﺑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ آب ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ زﻳﺮ ٣ ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ،اداﻣﻪ ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ.

قطعات پکیج

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﺧﺮوﺟﻰ ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻣﺴﺪود ﻧﺸﺪه ﺑﺎ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮورى ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و از ﺑﺮوز ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻳﺪ.

چنانچه نياز به مشاوره در خصوص ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻧﺘﻰ ﻓﺮﻳﺰ ، ﺧﺎزن ، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﺎى ﭘﺎس و ﺳﻮﭘﺎپ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ، ﺗﺮﻣﻴﺴﺘﻮر ، ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﺣﺪ و ﺷﻴﺮ اﻃﻤﻴﻨﺎن داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻓﻠﻮﺳــﻮﺋﻴﭻ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺴــﺎس ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب اﺳــﺖ، ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻣﺴــﻴﺮ ورودى آب ﺳــﺮد ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ وﺻﻞ ﮔﺮدد و ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ ﺷﻮد.

در ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻳﻚ ﺷﻨﺎور ﺗﻔﻠﻮﻧﻰ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ در ﺑﺎﻻى آن ﻳﻚ آﻫﻨﺮﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ روى ﺑﺪﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻄﻊ((NO اﺳﺖ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺳﺮد ورودى ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺻﺎﻓﻰ ﺑﻪ ﺷﻨﺎور ﻧﻴﺮو وارد ﻛﺮده و آن را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ ، در اﺛﺮ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺷــﻨﺎور و ﻧﺰدﻳﻚ ﺷــﺪن آﻫﻦ رﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺴــﺎس ﺑﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺲ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ وﺻــﻞ ﺷــﺪه و ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ارﺳــﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ ﺷﻮد.

پکیج شوفاژ

ﺗﺴﺖ ١: ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را در و ﺿﻌﻴﺖ ﺗﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ( ﺗﺴﺖ ﺑﻴﺰر ) ﻗﺮار داده و ﭘﺲ از ﺧﺎﻣﻮش ﻛﺮدن ﭘﻜﻴﺞ ﭘﺮاب ﻫﺎى ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎى ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ وﺻﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻰ از ﺷﻴﺮ ﻫﺎى آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ در اﻳﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪاى ﺑﻮق از ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﺷﻨﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ ﺷﻴﺮ آب ﺻﺪا ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﺷﻮد در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﻌﻴﻮب اﺳﺖ.

ﺗﺴﺖ ٢ : در ﻣﻮاﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺘﻰ ﻣﺘﺮ در دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﻛﺮدن ﺳﻴﻢ ﻫﺎى ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻛﺮد اﮔﺮ ﭘﻜﻴﺞ روﺷﻦ ﺷﺪ ﭘﺲ ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮده و اﮔﺮ روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ﻣﺸﻜﻞ از ﺟﺎى دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .

ﻧﻜﺘﻪ : ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ در روش اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺗﺎه ﭘﺲ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ اﺗﺼﺎل را ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ازآﺳﻴﺐ ﻫﺎى اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺷﻮد.

ﻣﺪل ﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ

در ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺎ از ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى ٢ ﺳﻴﻢ و در ﺑﻌﻀﻰ از ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى ٣ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن رﻳﺪ رﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ روش ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳـــﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻣﺪﻟﻬﺎى ٣ ﺳـــﻴﻤﻪ ﻳﻚ ﺣﺴـــﮕﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم رﻳﺪرﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر آﻫﻦ رﺑﺎ را اﺣﺴﺎس ﻛﺮده و رﻟﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﻟﺘﺎژى آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺣﺴﮕﺮ داراى ٣ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎى آﺑﻰ ، ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ .

ﺳﻴﻢ آﺑﻰ ﺳﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮك ﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻴﻢ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ ٥ وﻟﺖ و ﺳﻴﻢ ﺳﻔﻴﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮد اﺳﺖ ﺳﻴﻢ ﻫﺎى آﺑﻰ و ﻗﺮﻣﺰ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ وﻟﺘﺎژ ٥ وﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻧﺸﺎن ﻧﺪادن وﻟﺘﺎژ ، ﺳﻮﻛﺖ ﻫﺎ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎى راﺑﻂ و ﺑﺮد را ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎى آﺑﻰ و ﺳﻔﻴﺪ وﻟﺘﺎژ ﺧﺮوﺟﻰ ﺣﺴﮕﺮ ﺑﺮاى ﻓﺮﻣﺎن دادن ﺑﻪ ﺑﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى وﻟﺘﺎژ ٥ وﻟﺖ و ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ وﻟﺘﺎژ ٠ وﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﺪ ، ﻛﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت رﻳﺪرﻟﻪ ﻣﻌﻴﻮب ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺷﻨﺎور ﺗﻔﻠﻮﻧﻰ در داﺧﻞ ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ﺟﺎم ﻛﺮده و ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻰ ﻛﻨﺪ .

قطعات پکیج

ﻧﻜﺘﻪ: ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر آﺑﻰ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﺎور را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ دﻫﺪ ٢/٠ ﺑﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻳﻌﻨﻰ اﮔﺮ ﺷﻴﺮ آب ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻢ ﺑﺎز ﺷــﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻓﺸــﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ٢/٠ ﺑﺎر ﺑﺎﺷــﺪ و ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب ورودى ﻛﻤﺘﺮ از ٥/٢ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻮﺳــﻮﺋﻴﭻ ﻧﻴﺮو وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﺷﻨﺎور ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻰ رود و ﻣﺪار وﺻﻞ ﻧﻤﻰ ﮔﺮدد.

 

ﻓﻠﻮﻣﺘر

اﻣﺮوزه در ﺑﺮﺧﻰ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ از ﻳﻚ ﺗﻮرﺑﻴﻦ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﻰ در داﺧﻞ ﻣﺴﻴﺮ آب و ﻳﻚ ﺳﻨﺴﻮر ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻰ ( ﺳﻨﺴﻮر اﺛﺮﻫﺎل ) در ﺟﺪار ﺑﻴﺮوﻧﻰ آن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر آب از داﺧﻞ آن ﺗﻮرﺑﻴﻦ آﻫﻦ رﺑﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﮔﺮدش درآﻣﺪه و در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴــﻰ اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣ ﺼﺮﻓﻰ آب ﺑﻴ ﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﺪ ﮔﺮدش ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﺑﻴ ﺸﺘﺮ ﺷﺪه و ﻣﻴﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﻴ ﺴﻰ ﻗﻮﻳﺘﺮ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﻨ ﺴﻮرى ﻛﻪ در ﺟﺪار ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺷﺪت اﻳﻦ ﻣﻴﺪان را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ارﺳﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . از وﻳﮋﮔﻰ ﻫﺎى اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﻛﺮدن ﭘﻜﻴﺞ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ دﺑﻰ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش دﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آب و دﻣﺎى آن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد.

قطعات پکیج

ﺗﺴﺖ : ﺑﺮاى ﺗﺴﺖ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ روش وﻟﺘﺎژى اﺳﺖ . اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ داراى ٣ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ رﻧﮕﻬﺎى ﻣﺸﻜﻰ ، زرد و ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ . ﺳﻴﻢ ﻣﺸﻜﻰ ﻣﺸﺘﺮك و ﺳﻴﻢ ﻗﺮﻣﺰ وﻟﺘﺎژ ٥ وﻟﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺳﻴﻢ زرد ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮد اﺳﺖ .

ﺳﻴﻢ ﻫﺎى ﻣﺸﻜﻰ و ﻗﺮﻣﺰ وﻟﺘﺎژ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻨﺴﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ٥ وﻟﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰ دﻫﻨﺪ و ﺳﻴﻢ ﻫﺎى زرد و ﻣﺸﻜﻰ وﻟﺘﺎژ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺮوﺟﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﻦ ( ٥ ﺗﺎ ٠ ) وﻟﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

اﻳﻦ روش ﺑﺮاى ﻓﻠﻮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻫﺎى ٣ ﺳﻴﻢ (رﻳﺪ رﻟﻪ) و ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى ﻓﺸﺎر (ﺗﺮاﻧﺴﺪﻳﻮﺳﺮ) ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

 

ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج محدود کننده است اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ در ﻣﺴﻴﺮ ورودى آب ﺳﺮد ﺑﻪ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ دو ﻣﻨﻈﻮره و ﻳﺎ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺮار دارد دﺑﻰ آب ورودى را ﻣﺤﺪود ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻋﺒﻮر دﺑﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ را ﻧﻤﻰ دﻫﺪ ﺗﺎ آب ﺳﺮد ورودى ﻓﺮﺻﺖ ﮔﺮم ﺷﺪن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ رﻧﮓ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه دﺑﻰ ﺧﺎﺻﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل رﻧﮓ زرد ٩ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و رﻧﮓ آﺑﻰ ١٠ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و رﻧﮓ ﺑﮋ ١١ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ و رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ١٢ ﻟﻴﺘﺮ در دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

لوازم جانبی پکیج

ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ (ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻪ)

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺪل ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪل ﻛﺎرﺑﺮد دارد و وﻇﻴﻔﻪ آن اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم ﺷـــﺪه در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ اﻳﻦ ﺷﻴﺮ ﻣﺴﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ و آب ﮔﺮم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .

ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻪ ﻫﻴﺪروﻟﻴﻜﻰ

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮ ﻛﻪ در ﻣﺪل ﻫﺎى ﻗﺪﻳﻤﻰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﺮﻓﺖ ﻧﻴﺮوى ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎرﺑﻴﻦ دو ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ دو ﺳﺮ ﻓﻠﻮ رﻳﮕﻼﺗﻮر روى ﻣﺴﻴﺮ ورودى آب ﺳﺮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ،ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻋﺒﻮر آب از ﻓﻠﻮرﻳﮕﻼﺗﻮر ﻓﺸﺎر آب در ﭘﺸﺖ ﻓﻠﻮ رﻳﮕﻼﺗﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻣﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻌﺪ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻓ ﺸﺎر از ﻃﺮﻳﻖ ٢ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺮﻧﺠﻰ ﻧ ﺼﺐ ﺷﺪه روى ﺷﻴﺮ ﺳﺮاﻫﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد وﺳﺒﺐ ﺣﺮﻛﺖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ داﺧﻞ ﻛﻼﻫﻚ ﺑﺮﻧﺠﻰ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻴﻠﻪ و دﻳﺴﻚ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ آب ﮔﺮم در داﺧﻞ ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ آب ﮔﺮم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ،وارد ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺪه وﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮدد.

قطعات پکیج

ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻪ ﻣﻮﺗﻮرى

اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﻴﺮ ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪل اﻣﺮوزى ﻣﻮرد ا ﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺮوى ﺣﺮﻛﺘﻰ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣ ﺼﺮﻓﻰ ﻓﻠﻮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﺮد ﻓﺮﻣﺎن روﺷــﻦ ﺷــﺪن ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ارﺳــﺎل وﻟﺘﺎژ ﺑﻪ ﭘﻤﭗ و ﺷــﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﮔﺎز و ﺟﺮﻗﻪ زن و ﻓﻦ ، وﻟﺘﺎژى ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮﺗﻮر و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻠﻪ داﺧﻞ آن ﺳﺒﺐ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪن ﺳﻮﭘﺎپ آب ﮔﺮم در داﺧﻞ ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻰ ﺷﺪه در ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .

قطعات پکیج

ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻪ ﻣﻮﺗﻮرى در اﻏﻠﺐ ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻰ از ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد اﻣﺎ در ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻮﺗﺎن اﻳﻦ ﺷﻴﺮ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻜﺶ ﭘﻤﭗ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ از رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎو ﻳﺎ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻤﭗ و ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻳﺎ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد .

 

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴــﺎط ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ آب را ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺮﻣﺎ ،اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﺷــﻮد را ﺧﻨﺜﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻤﺒﻮد ﻓﺸﺎر آب را ﻧﻴﺰ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. ( ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز ، ﻋﻼوه ﺑﺮ دو وﻳﮋﮔﻰ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎزى ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز

ﭼﻮن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒ ﺴﺎط ﺑﺎ اﺗﻤ ﺴﻔﺮ ﻫﻮا در ارﺗﺒﺎط ا ﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓ ﺸﺎر وارد ﺑﺮ روى ﺳﻴﺎل آن در ﺣﺪود ﻳﻚ اﺗﻤ ﺴﻔﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و در ﺳﻴ ﺴﺘﻤﻬﺎى ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰى ﻣﻨﺎزل ﺑ ﺴﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮد دارد، ﺣﺪاﻛﺜﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﮔﺮم ﺷﻮﻓﺎژ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز، ١٠٠ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺎز در ﭘﻜﻴﺞ ، اﺻﻼ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺳــﻴﺴــﺘﻢ ﻫﺎى ﺣﺮارت ﻣﺮﻛﺰى ﻣﻨﺎزل و ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳــﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

قطعات پکیج

ﻣﻌﺎﻳﺐ : ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ زﻳﺎد – اﺗﻼف ﺣﺮارت زﻳﺎد ﻣﺤﺎﺳﻦ : ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻛﺸﻰ ﻣﺮﺗﺐ ﻧﺪارد ، ﻛﺎر ﺑﺎ آن راﺣﺖ اﺳﺖ و ﺧﺮاﺑﻰ آن ﻛﻢ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺘﻪ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺘﻪ در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ و ﻳﺎ در ﺟﺎﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب داغ ( ﺑﻴﺶ از ١٠٠ درﺟﻪ ) ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻣﻰ ﺷﻮد ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ……

ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴـﺎط ﺑﺴـﺘﻪ ﭘﻜﻴﺞ ، ﺷـﺎﻣﻞ دو ﺻـﻔﺤﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ در ﻗﺴـﻤﺖ وﺳـﻂ آن ﻳﻚ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻜﻰ وﺟﻮد دارد. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ارﺗﺒﺎط داﺧﻞ ﻣﺨﺰن را ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﻄﻊ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ در ﻳﻚ ﻃﺮف ﺻـــﻔﺤﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ، ﻫﻮا ﻳﺎ ﻳﻚ ﮔﺎز ﺑﻰ اﺛﺮ ﻣﺜﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ( ازت) ﺑﺎ ﻓ ﺸﺎر ﻳﻚ اﺗﻤ ﺴﻔﺮ و در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳ ﺸﻰ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓ ﺸﺎر آب درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻻ رود ، آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻰ ﺷـﻮد و از اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺸـﺎر ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻰ آﻳﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﻓﺸـﺎر ﺳـﻴﺴـﺘﻢ از ﻳﻚ اﺗﻤﺴـﻔﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺷـﻮد و ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ داراى ﻳﻚ ﻧﺸﺘﻰ ﺟﺰﺋﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﻮا، ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﻻزم را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻓﺸﺎر ﮔﺎز ازت ﻳﺎ ﻫﻮا در ﻗﺴﻤﺖ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻫﻮا ﻳﻚ ﺑﺎر اﺳﺖ و در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر ﻣﻨﺒﻊ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎﻣﻮش و آﺑﻰ در ﺳﻴ ﺴﺘﻢ وﺟﻮد ﻧﺪا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒ ﺴﺎط ﭘﻜﻴﺞ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎى ٨-٦ ﻟﻴﺘﺮى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑ ﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺣﺠﻢ آﺑﮕﻴﺮى ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺸﺎر اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮔﺎز ازت در ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ١ ﺑﺎر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﺑﺴﺘﻪ، ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن؟ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﻜﻴﺞ ، ﻗﺒﻞ از ﭘﻤﭗ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪار ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد.زﻳﺮا ﭘﻤﭗ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮى ﺑﺮوى آن ﺑﮕﺬارد . ﻓﺸﺎر داﺧﻞ ﺳﻴﻜﻞ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر آب ﺷﻬﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد.

قطعات پکیج

ﻧﻜﺘﻪ : اﮔﺮ ﻓ ﺸﺎر ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﭘﻜﻴﺞ ، ﻣﺮﺗﺐ ﻛﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد ﺷﻮد ( ﺑﺪون آﻧﻜﻪ ﺳﻴ ﺴﺘﻢ ﭘﻜﻴﺞ ﻧ ﺸﺘﻰ دا ﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﺪ ) ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺸﺎر ﻫﻮا در ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﭘﻤﭗ ﺑﺎد و ﻓﺸﺎر ﺳﻨﺞ ﻣﻰ ﺗﻮان ﻓﺸﺎر ﻫﻮا را ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻓﺰاﻳﺶ داد و ﻣﺸﻜﻞ را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮد.

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ، ﻣﺤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺷﻌﻠﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺷـــﻮﻓﺎژ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد و ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﺟﻨﺲ آن از آﻟﻮﻣﻴﻨﺎﻳﺰ ا ﺳﺘﻴﻞ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و دور ﺗﺎ دور ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﻳﻖ ﭘﻮ ﺷﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد . ﻋﺎﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ اﺗﻼف اﻧﺮژى ﻛﻤﺘﺮى ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آﻟﻮدﮔﻰ ﺻﻮﺗﻰ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻳﻖ ﻫﺎ از ﻓﻴﺒﺮ ﺳﺮاﻣﻴﻜﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﻣﺎﻳﻰ در ﺣﺪود ١٢٠٠ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻋﺎﻳﻖ در دﻣﺎى ١٧٠٠ درﺟﻪ ذوب ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻋﺎﻳﻖ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﺮوى ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﺷﻮد وﻟﻰ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ ﻣﻰ ﺷﻜﻨﺪ. ١-ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز ٢-ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺴﺘﻪ

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز (ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺪون ﻓﻦ)

در اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ ، ﭘﻜﻴﺞ ﻫﻮاى ﻻزم ﺑﺮاى اﺣﺘﺮاق را از ﻓ ﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻧ ﺼﺐ ﺷﺪه ا ﺳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ در اﺗﺎﻗﻰ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﺞ در آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن داﺧﻞ اﺗﺎق در ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻣﺸﻜﻼت زﻳﺮ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد:

 • ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺿﻌﻴﻒ
 • ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻى ﻣﻨﻮﻛﺴﻴﺪﻛﺮﺑﻦ
 • ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺗﻴﻐﻪ ﻫﺎى ﻣﺒﺪل اﺻﻠﻰ اﮔﺮ دودﻛﺶ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﻧﺒﺎﺷــﺪ و ﻳﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﻛﻢ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻳﺎ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﮔﺎز ﺣﺎﺻــﻞ از اﺣﺘﺮاق ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ از دودﻛﺶ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ دود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻰ ﻛﻪ ﭘﻜﻴﺞ در آن ﻗﺮار دارد ﺑﺮﻣﻰ ﮔﺮدد و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪ آﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻰ از ( ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ دود ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﻧﻜﺘﻪ:از ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ١٠ ﺑﺮاى ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى ﺑﺪون ﻓﻦ ا ﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ( ﻗﻄﺮ ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن Cm ١٥ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.)

قطعات پکیج

 

ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ

ﻛﻼﻫﻚ ﻓﻠﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دودﻛﺶ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و ﻓﻀﺎى اﻃﺮاف ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻣﺰاﻳﺎى ﻧﺼﺐ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺟﺮﻳﺎن دودﻛﺶ

١-در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻠﺘﻰ ﻣﺴﺪود ﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻜﺶ در ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﻴﺮد، ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق( دود ) اﺟﺎزه ﻣﻰ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎرج ﺷﻮد( در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻨﺴﻮر دود، ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ) ٢-ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد در ﺑﻴﺮون ، وارد ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪن ﺷﻌﻠﻪ ﮔﺮدد.

٣-ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮا ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل اﺣﺘﺮاق ، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ دود رﻗﻴﻖ ﮔﺮدد و اﻧﺘﻘﺎل دود راﺣﺖ ﺗﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.

در ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻗﻄﺮ دودﻛﺶ ، ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤﺘﺮ از ١٥ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻴﺐ ﺳﻪ درﺻﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﻮع ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ ( ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻧﻜﻪ ﻓﻦ ﻧﺪارد) اﻟﺰاﻣﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

( ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ دود دوﺳﺖ دارد ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺳـــﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻃﻰ ﻛﺮدن ﻣﺴـــﻴﺮ اﻓﻘﻰ را ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﻧﻴﺮوى ﻓﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد ، رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ، ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ دود ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.) ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن دود در دودﻛﺶ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد؟

ﻛﺎﻓﻰ اﺳـــﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﻜﻪ ﻛﺎﻏﺬ را آﺗﺶ ﺑﺰﻧﻴﻢ و در ﻛﻨﺎر دﻫﺎﻧﻪ دودﻛﺶ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﻴﻢ ، دود و آﺗﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﻮد.اﮔﺮ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ ، ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻮﻟﻪ دودﻛﺶ ﻣﺴﺪود ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

چنانچه نياز به مشاوره در خصوص ﻓﻠﻮﺳﻮﺋﻴﭻ ، ﻓﻠﻮﻣﺘر ، ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ، ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ (ﺷﻴﺮ ﺳﻪ راﻫﻪ) ، ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ، ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق و ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

ﺗﺮﻣﻮﺳــﺘﺎت اﻳﻤﻨﻰ دودﻛﺶ( ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ دود )

ﻳﻚ وﺳـــﻴﻠﻪ اﻳﻤﻨﻰ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز ، ﻧﺼــﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد. اﻳﻦ ﺗﺮﻣﻮﺳـــﺘﺎت ﻳﻚ ﻛﻠﻴﺪ ﺣﺮارﺗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻰ ﻣﺴـــﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻰ دودﻛﺶ ﻣﺴــﺪود ﺷــﻮد و دود ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد ، ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻼﻫﻚ ﺗﻌﺪﻳﻞ ، ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮم ﺷــﺪن ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت اﻳﻤﻨﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد وﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه و ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار ﭘﻜﻴﺞ ، روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ دود ﺧﻨﻚ ﻧ ﺸﻮد، ﺳﻴ ﺴﺘﻢ رو ﺷﻦ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺲ از ١٥ دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺮد ﻣﻰ ﺷﻮد وﺑﺎﻳﺪ دﺳﺘﮕﺎه رﻳﺴﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره راه اﻧﺪازى ﮔﺮدد . دﻣﺎى ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎت ، در ﺣﺪود ٧٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺴﺘﻪ

ﺑﻪ و ﺳﺎﻳﻠﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻮاى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ اﺣﺘﺮاق را از داﺧﻞ اﺗﺎق ﻳﺎ ﺧﺎرج از ﻓ ﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ﻧ ﺼﺐ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.در اﻳﻦ وﺳــﺎﻳﻞ ، ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳــﻂ دودﻛﺶ ﺑﻪ ﻓﻀــﺎى آزاد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﺷــﻮد. اﻳﻦ ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻮع وﺳﺎﻳﻞ اﺣﺘﺮاق ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ را ﻣﺼﺮف ﻧﻤﻰ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻓﻦ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻓﻦ در ﺑﺎﻻى ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺴﺘﻪ ﻗﺮار دارد و وﻇﻴﻔﻪ آن ﺧﺮوج اﺟﺒﺎرى ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮون و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺶ ﻫﻮاى ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ از دودﻛﺶ دو ﺟﺪاره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﻗﻄﺮ آن ٦٠-١٠٠ ﺳــﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ، ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ داﺧﻠﻰ ٦٠ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ و دود از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻴﺮوﻧﻰ ﻛﻪ ١٠٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﺮﻳﺎن اﻛﺴــﻴﮋن را از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ را ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ، در ﺻــﻮرﺗﻴﻜﻪ از دو دودﻛﺶ ﻣﺠﺰا اﺳــﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ٨٠ – ٨٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ، ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ دود ٨٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﻮا ﻧﻴﺰ ٨٠ ﺳﺎﻧﺘﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

قطعات پکیج

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﺧﺮوج دود در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑﺎز ، از ( ﻛﻠﻴﺪ اﻳﻤﻨﻰ دود ) ا ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاى ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻓﻦ و ﻗﺪرت ﻣﻜﺶ آن و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﺧﺮوج دود در ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﺑ ﺴﺘﻪ ، از ﭼﻪ و ﺳﻴﻠﻪ اى اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد؟

ﺟﻮاب – ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر دود ( ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ دود )

ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر دود ( ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ دود )

اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﻛﻪ از ﻳﻚ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ و ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻮﺋﻴﭻ ﺗﺸــﻜﻴﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد . اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷــﻠﻨﮓ ﺳــﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ ﻓﻦ ﻣﺘﺼــﻞ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ، از ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺘﻼف ﻓﺸــﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺳــﻂ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق از روى وﻧﺘﻮرى اﻳﺠﺎد ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺳــﺒﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺳــﻮﺋﻴﭻ ﺷــﺪه و ﺗﻴﻐﻪ آن از وﺿــﻌﻴﺖ ( NO) در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدى ﺑﺎز ( ﻗﻄﻊ ) ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺴــﺘﻪ ( وﺻــﻞ ) در ﻣﻰ آﻳﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﻦ روﺷﻦ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﺳﻴﺮ دودﻛﺶ ﻳﺎ درﻳﭽﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا ﻣﺴﺪود ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﺳﻮﻳﺌﭻ وﺻﻞ ﻧﺸﺪه و ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد .

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻓﻦ ، ﻫﻮاى زﻳﺮﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﻠﻨﮓ ( راﺑﻂ ﺑﻴﻦ وﻧﺘﻮرى وﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ) ﺑﻪ داﺧﻞ وﻧﺘﻮرى ﻣﻜﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻤﻰ ، ﺑﺎﻋﺚ و ﺻﻞ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﻣﻰ ﺷﻮد ( ﻓ ﺸﺎر ﻣﻜﺶ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺣﺪود٦/٠ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر ﺑﺎﺷـــﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ را وﺻـــﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

ﺑﺎ اﺗﺼـــﺎل ﻛﻨﺘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ، ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﺷـــﻮد و ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن و ﻛﺎرﻛﺮد درﺳﺖ ﻓﻦ ( و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﺮوج درﺳﺖ دود ) ﭘﻰ ﻣﻰ ﺑﺮد ﻣﺎداﻣﻴﻜﻪ ﻓﻦ ﺑﻜﺎر اﻓﺘﺎد و ﺗﺎ ﺣﺪود ١٥ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ دود ، ﻓﻌﺎل ﻧﮕﺮدد ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد و ﭼﺮاغ ﻫﺸﺪار روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.

قطعات پکیج

ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺨﺎر آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﺼـــﻮﻻت اﺣﺘﺮاق در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ و ﻧﺘﻮرى ﺟﻤﻊ ﻣﻰ ﺷـــﻮد و در ﻛﺎر آن اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در ﺑﻌﻀـــﻰ ﻣﺪﻟﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻰ را در ﻟﻮﻟﻪ راﺑﻂ و ﻧﺘﻮرى ، اﻳﺠﺎد ﻣﻰ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﻄﺮات آب در آن ﺟﻤﻊ ﮔﺮددﻛﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﺑﻪ آن (ﻛﻨﺪاﻧﺴﺖ ) ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.

 • ﭼﺮا ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ را ﻛﻪ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻴﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻰ ﺷﻮد؟
 • ﻧﻴﺮوى ﻣﻜﺶ وﻧﺘﻮرى در ﺣﺪود ٥/٢ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺮوى ﻻزم ﺑﺮاى ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.
 • ﻛﺪام ﺷﻴﻠﻨﮓ ﻣﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ ؟
 • -در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺷﻴﻠﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ، آن ﺷﻠﻨﮓ ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﺷﻠﻨﮓ ﻣﻜﺶ

 

وﻧﺘﻮرى

ﻗﻄﻌﻪ اى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺮوﺟﻰ ﻓﻦ ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﮔﺮدد و وﻇﻴﻔﻪ آن ﻛﻨﺘﺮل ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوج ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺣﺘﺮاق ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

اﺳــﺎس ﻛﺎر وﻧﺘﻮرى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳــﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ ( ﺳــﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ و ﻓﺸﺎر ﻛﻢ ﻣﻰ ﺷﻮد ) ﭼﻮن ﺳﻴﺎل ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد از ﻓﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎل ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺳﺒﺐ ﻣﻜﺶ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ دود ﺳﺒﺐ وﺻﻞ ﺷﺪن آن ﻣﻰ ﮔﺮدد.

قطعات پکیج

ﻣﺸﻌﻞ

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﻣﺸﻌﻞ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن ﮔﺎز و ﻫﻮا ، ﻳﻚ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮاى ﮔﺮم ﻛﺮدن آب داﺧﻞ ﻣﺒﺪل ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰ آورد.

ﻣﺸﻌﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادى ﭘﺮه ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻌﻴﻦ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز وارد ﭼﻨﺪ راﻫﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﮔﺎز و ﻫﻮا ﭘﺲ از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻰ رﺳﺪ و آﻧﮕﺎه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ، ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻰ ﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻫﻮاى ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻣﻜﻴﺪه ﻣﻰ ﺷﻮد ، ﻋﻤﻞ اﺣﺘﺮاق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻰ ﭘﺬﻳﺮد .

قطعات پکیج

ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺪرت ﺣﺮارﺗﻰ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎزل ﻣﺸﻌﻞ آن ﻧﻴﺰ ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎزل ﻣ ﺸﻌﻞ در ﻣﺪﻟﻬﺎى ٢٤ ﻛﻴﻠﻮ وات ١٢ ﻋﺪد و در ﻣﺪﻟﻬﺎى ٢٨ ﻛﻴﻠﻮ وات ١٤ ﻋﺪد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .

 

ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ﻓ ﺸﺎر ﮔﺎز ﺷﻬﺮى ١٧٨ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺳﺘﻮن آب ( ١٨ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر ) ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﻓ ﺸﺎر ﮔﺎز ﻛﭙ ﺴﻮﻟﻰ ( ٢٧ اﻟﻰ ٣٠ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﺗﺎ ﭘﻜﻴﺞ (ﺑﺎ ﮔﺎز ﺷﻬﺮى) را ﺑﺎ ﮔﺎز ﻛﭙﺴﻮﻟﻰ ، روﺷﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎر را ﻃﺒﻖ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورﻳﻢ :

 • ﻧﺎزﻟﻬﺎ و واﺷﺮ ﻫﺎ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
 • ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﻌﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد.

ﻗﻄﺮ ژﻳﮕﻠﻮر ﺑﺮاى ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻴﻦ ٢٥/١ ﺗﺎ ٣٥/١ ﻣﻴﻠﻰ ﻣﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ١٢٥ ﺗﺎ ١٣٥ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﺮ ژﻳﮕﻠﻮر ﮔﺎز ﻛﭙﺴﻮﻟﻰ ﺑﻴﻦ ٧٧/٠ ﺗﺎ ٧٩/٠ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﺪد ٧٧ ﺗﺎ ٧٩ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ.

 

اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎى ﺟﺮﻗﻪ زن

ﻛﺎر اﻟﻜﺘﺮود ، اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ و روﺷــﻦ ﻛﺮدن ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺎز و ﻫﻮا ﻣﻰ ﺑﺎﺷــﺪ . وﻟﺘﺎژ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺳــﻴﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺲ ﺟﺮﻗﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد.( ﺗﺮاﻧ ﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر داراى دو ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻮع اﻓﺰاﻳﻨﺪه وﻟﺘﺎژ ، ﺗﻌﺪاد دور ﺳﻴﻢ ﭘﻴﭻ اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻛﻤﺘﺮ از ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ ٣ ﺗﺎ ٥ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻮك اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ از ﺳﻄﺢ ﻣﺸﻌﻞ در ﺣﺪود ٨ ﺗﺎ ١٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

قطعات پکیج

ﻣﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن

ﻣﻴﻠﻪ اى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻳﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎى ﻫﻮا ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻌﻠﻪ ، ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻰ ﺟﺮﻳﺎن در ﺣﺪود ٥ ﺗﺎ ١٠ ﻣﻴﻜﺮوآﻣﭙﺮ در آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰ ﺷـــﻮد. ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﭘﻜﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن ، ﭘﻰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺷﻌﻠﻪ ﻣﻰ ﺑﺮد .در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﻧ ﺸﻮد، ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ در ﻣﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳــﻴﻮن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﻰ آﻳﺪ و ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ﺑﺮاى اﻳﻤﻨﻰ ﺧﺮوﺟﻰ ﮔﺎز را ﻣﻰ ﺑﻨﺪ و ﻋﻤﻠﻴﺎت را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺗﻮﺟﻪ : ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻰ داﻧﻴﺪ ، در اﺟﺎق ﮔﺎزﻫﺎ ﺑﺮاى اﻳﻤﻨﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻗﻄﻌﻪ دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻧﺎم ( ﺗﺮﻣﻮﻛﻮﭘﻞ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﮔﺮدد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺷـــﻌﻠﻪ ﮔﺎز ، ﺗﻮﺳـــﻂ ﺑﺎد ﻳﺎ ﺳـــﺮرﻳﺰ ﻏﺬا ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻠﺖ دﻳﮕﺮى ﺑﻄﻮر ﻧﺎﺧﻮاﺳـــﺘﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﺷـــﺪ ، دﻳﮕﺮ وﻟﺘﺎژى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻰ ﺷﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺎز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدد.

ﺳﺌﻮال – ﮔﺎﻫﻰ اوﻗﺎت اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ ، ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻰ زﻧﺪ و ﻣﺸﻌﻞ ﻧﻴﺰ ، روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد وﻟﻰ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ، ﺷﻌﻠﻪ ﺧﺎﻣﻮش ﻣﻰ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻜﻞ از ﻛﺠﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ؟

ﺟﻮاب – ﻓﺎ ﺻﻠﻪ ﺣ ﺴﮕﺮ ، ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ، زﻳﺎد ﻣﻰ ﺑﺎ ﺷﺪ و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰا ﺳﻴﻮن ﻛﻤﺘﺮ از ٥/٠ ﻣﻴﻜﺮوآﻣﭙﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻰ ، ﻓﺮﻣﺎن ﻗﻄﻊ را ﺻﺎدر ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ( اﻟﺒﺘﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻋﻠﺖ ﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ ﻧﻮك ﺣﺴﮕﺮ ﻛﺜﻴﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻓﺸﺎر آب ﻛﻢ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و…..)

قطعات پکیج

ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﮔﺎز

یکی دیگر از لوازم جانبی پکیج ﺷـــﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﮔﺎز در زﻳﺮ ﻣﺤﻔﻈﻪ اﺣﺘﺮاق ﻗﺮار دارد و وﻇﻴﻔﻪ آن رﺳﺎﻧﺪن و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ . ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺮ ﮔﺎز از آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺪﻟﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷـــﻴﺮ ﮔﺎز ﺷـــﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺮﻳﺎن ( ﻣﺪوﻻﺗﻮر ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ( ١٢ وﻟﺖ ) ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ و دو ﻋﺪد ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮق ٢٢٠ وﻟﺖ ﻛﺎر ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮى و از ﻟﺤﺎظ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ﻣﻮازى ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ارﺳـــﺎﻟﻰ از ﺑﺮد اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻰ ، ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن ﮔﺎز ﺑﻪ ﻣﺸــﻌﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن ، ﻣﺎژوﻟﻪ ﻛﺮدن ﺷــﻌﻠﻪ (ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدن ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ) ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

قطعات پکیج

ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﮔﺎز

ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﻳ ﺴﺖ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه و ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد ﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ اﺑﺘﺪا دﺳﺘﮕﺎه را روى و ﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و وﻟﻮم دﻣﺎى آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ را روى ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻳﻜﻰ از ﺷﻴﺮ ﻫﺎى آب ﮔﺮم را ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗ ﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﺗﻮ ﺳﻂ آﭼﺎر ﻧﻤﺮه ١٠ ﻣﻬﺮه ﺑﺮﻧﺠﻰ روى ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻣﺪوﻻر را ﻣﻰ ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺷــﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد(ﺑﻴﻦ ٨ ﺗﺎ ١٠ ﺳــﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ)وﺑﺮاى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷــﻌﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺳــﻮﻛﺖ ﺑﻮﺑﻴﻦ ﻣﺪوﻻر را ﺧﺎرج ﻛﺮده ﺗﺎ ﺷــﻌﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﮔﺮدد ﺳــﭙﺲ ﺗﻮﺳــﻂ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷــﺘﻰ دوﺳــﻮ ﻗﺴــﻤﺖ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷــﺘﻰ ﺧﻮر را ﻣﻰ ﭼﺮﺧﺎﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد(ﺑﻴﻦ ١ ﺗﺎ ٢ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ) ﻧﻜﺘﻪ : وﻟﺘﺎژ ﺷﻴﺮ ﻣﺪوﻻر ﺑﺮاى ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﻌﻠﻪ ٢وﻟﺖ و ﻓ ﺸﺎر در ﺣﺪود ٢ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر و ﺑﺮاى ﺷﻌﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ١٢ وﻟﺖ و ﻓ ﺸﺎر در ﺣﺪود ١٢ ﻣﻴﻠﻰ ﺑﺎر را از ﺧﻮد ﻋﺒﻮر ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﻧﻜﺘﻪ: ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﭘﻴﭻ ﻫﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻌﻠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺖ ﭘﺎدﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﺷﻌﻠﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ.

چنانچه نياز به مشاوره در خصوص ﻛﻠﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺸﺎر دود ( ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﺋﻴﭻ دود ) ، وﻧﺘﻮرى ، ﻣﺸﻌﻞ ، ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻮع ﮔﺎز ﻣﺼﺮﻓﻰ ، اﻟﻜﺘﺮود ﻫﺎى ﺟﺮﻗﻪ زن ، ﻣﻴﻠﻪ ﻳﻮﻧﻴﺰاﺳﻴﻮن و ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ ﮔﺎز داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488
مطالب مرتبط

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =

کد تخفیف 10 درصدی

مجموعه‌ خدمت نت هموراه تلاش دارد تا حد امکان بستری را فراهم نماید تا کاربران و مشتریان مجموعه بتوانند با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدماتِ با کیفیت را دریافت نمایند.

از این رو ما این امکان را فراهم نموده‌ایم تا تمامی همراهان این مجموعه از طریق دنبال کردن حساب کاربری اینستاگرام خدمت نت، از 10درصد تخفیف برای اولین سفارش خود بهره‌مند گردند.

جهت بهره‌مندی از تخفیف، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید و سپس صفحه رسمی خدمت نت در اینستاگرام را فالو نمایید. پس از فالو، در کمتر از 24 ساعت، کد تخفیف برای شما دایرکت خواهد شد.