مجموعه‌ی خدمت نت

سرویس نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی

سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی در سامانه خدمت ن
سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی در سامانه خدمت ن
مطالب مرتبط

سرویس ، نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی یکی از خدمات محبوب و پردرخواست مجموعه خدمت نت است که به دارندگان برندهای مختلف پکیج ارائه می گردد.

همانطور که مطلع هست، هر دستگاه پکیج دیواری یا زمینی در طول مدت‌زمان استفاده ممکن است از راندمان مناسبی برخوردار نباشد و در صورت عدم سرویس سالیانه پکیج ممکن است سبب خسارات مالی و افزایش هزینه خدمات شود.

لذا توصیه ما و سایر همکاران ما این است که قبل از شروع هر فصل سرما، نسبت به سرویس و تعمیر پکیج خود اقدام نمایید، تا در طول فصل سرما به مشکل برنخورید.

ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ

ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ دﻳﻮارى دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ و آب داغ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﭘﻜﻴﺞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ در یک فضای کوچک ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .

ﻣﺰاﻳﺎى ﭘﻜﻴﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ

  • -آب ﮔﺮم داﻳﻢ
  • -ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ
  • -ﻗﻴﻤﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
  • -ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺒﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎى ﻛﻤﻰ را اﺷﻐﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.
  • -ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ اﺿﺎﻓﻰ
  • -اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻟﺨﻮاه در زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز
  • -اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ واﺣﺪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد
  • لیست برندهای موجود پکیج در بازارهای جهان و ایران

ایمرگاس ایتالیا ، آریستون ایتالیا ، باکسی ایتالیا ، رادیانت ایتالیا ، ایران رادیاتور ، بوتان ، پکیج آلزان ،گلدیران  ، لورچ ، ویزمن آلمان ، وایلانت آلمان ، ایساتیس ، والترو ، دمیردوکوم ، بروچه آلمان ، زرین صنعت آلپ ، مگاترم ، پکیج ۲۰۰۰، گروه صنایع گیتی پسند ، بایکان ، بوش ، پکیج ایران نوین ، تاچی ، مرگوری ، اخگر ، نوا ، دوو ، نوین کره ، اماتیس ، روکا ، ویسمن ، فرولی ایتالیا ، کنترا اسپانیا ، ASL  ، گرم ایران و ……

تعمیر پکیج دیواری

انواع پکیج شوفاژ

1-پکیج های گازی

2-پکیج های دوگانه سوز

3-پکیج های گازوئیلی

4-پکیج های برقی

انواع پکیج شوفاژ از نظر نصب

1-پکیج دیواری

پکیج دیواری چون دارای ابعاد کوچکی هستند و روی دیوار نصب می شوند ، از نقاضای بیشتری برخوردار هستند.

2-پکیج های زمینی

پکیج زمینی عموما برای فضا های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

سرویس پکیج دیواری

شما هم اکنون می‌توانید با ثبت درخواست نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی از تعرفه خدمات آن آگاه شوید. جهت اطلاع از تعرفه کليک نماييد

چنانچه نياز به مشاوره در زمينه نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی داريد، مي‌توانيد با مجموعه خدمت نت در ارتباط باشيد –  28425488-021

 

انواع پکیج شوفاژ از نظر خروجی دود

1-پکیج های فن دار

در این مدل پکیج ها در روی کلاهک تعدیل ، فن تعبیه می شود و باعث تخلیه اجباری دود می شود.

2-پکیج های بدون فن

انواع پکیج شوفاژ از نظر منبع ذخیره آب

1-پکیج های بدون مخزن ( فوری)

این نوع پکیج ها در بازار رایج تر هستند و فروش بالا و قیمت پاییین تری دارند.

2-پکیج های با مخزن

پکیج های با مخزن ذخیره اب ، برای فضای های که نیاز دارند از چند شیر همزمان ابگرم دریافت کنند ، یا فضا های که از سیستم داکت اسپلیت استفاده می کنند ، توصیه می شود.

نصب پکیج دیواری

انواع پکیج از نظر مشعل

اتمسفریک

عموما در بازار ایران از پکیج های اتمسفریک استفاده می شود.

چگالشی

پکیج های چگالشی با فن دمنده کار می کنند و راندمان بالا ، مصرف سوخت پایین و از قیمت بالاتری برخوردار هستند.

انواع پکیج دیواری از نظر مبدل

پکیج های تک مبدل

پکیج های دومبدل

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ

ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻚ ﻣﺒﺪل

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻚ ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ، آب ﺳﺮد وارد ﭘﻜﻴﺞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮﺳﻮﻳﻴﭻ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﻳﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻰ دﻫﺪ .

در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ دودﻛﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ، ﻣﺒﺪل ﮔﺮم ﺷﺪه و ﭼﻮن ﭘﻤﭗ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ از داﺧﻞ آن ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰ دﻫﺪ.

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻰ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

پکیج تک مبدل

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻚ ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﻜﻴﺞ در وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮد دﻣﺎى آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎى آب ، ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن را ﺻﺎدر ﻣﻴﻜﻨﺪ .

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻤﭗ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﺒﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه و آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﮔﺮم ﻣﻴﻜﻨﺪ . اﻳﻦ آب ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ آب ﻣﺪارﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد.ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ ( رﻓﺖ ) ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و دﻣﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎى آب رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﻴﺪ ، ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎى آب ، ﭘﻜﻴﺞ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﺷﻮد.

شما هم اکنون می‌توانید با ثبت درخواست نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی از تعرفه خدمات آن آگاه شوید. جهت اطلاع از تعرفه کليک نماييد

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل

در اﻳﻦ ﭘﻜﻴﺞ ، ﺑﺮاى ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ، از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آب ﮔﺮم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ دﻳﺮﺗﺮ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .از اﻳﻦ ﺳﻮ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻰ آب زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ

ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ، آب ﺳﺮد وارد ﭘﻜﻴﺞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮﺳﻮﻳﻴﭻ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﻳﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻰ دﻫﺪ .

در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ دودﻛﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ، ﻣﺒﺪل ﮔﺮم ﺷﺪه و ﭼﻮن ﭘﻤﭗ درﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪل ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم از ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺳﺮد ورودى ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻳﺎ ﻓﻠﻮ ﻣﺘﺮ وارد ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﺒﺎدل دﻣﺎ ، آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد، آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ از ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﻜﻴﺞ در وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮد دﻣﺎى آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎى آب ، ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن را ﺻﺎدر ﻣﻴﻜﻨﺪ .

ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻤﭗ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﺒﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه و آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﮔﺮم ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ(ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ) اﻳﻦ آب ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻰ ﺷﻮد.

ﺳﭙﺲ آب ﻣﺪارﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد.ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ (رﻓﺖ) ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ.

ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و دﻣﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎى آب رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﻴﺪ ، ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎى آب ، ﭘﻜﻴﺞ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ

ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺼﺐ پکیج ﺻﺤﻴﺢ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

ﺳﺎﭘﻮرت ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﭘﻜﻴﺞ را در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آﻧﺮا ﺗﺮاز ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻳﻮار ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراخ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و رول ﭘﻼك ﻫﺎ را در ﺳﻮراخ ﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭻ ﻫﺎى ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺳﺎﭘﻮرت را ﺑﺮ روى دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺣﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ را ﺑﺮ روى ﺳﺎﭘﻮرت ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.

ﺳﭙﺲ اﺗﺼﺎﻻت دودﻛﺶ را وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻞ ﻫﺎى اﺗﺼﺎل را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻳﻞ ﭼﺴﺐ دار درزﺑﻨﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داد ﺗﺎ ذرات ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻏﻴﺮه از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ و آب ﺳﺮد و ﮔﺮم را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ.

ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﻫﺎى رﺑﻊ ﮔﺮد را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روى ﻣﺴﻴﺮ آب ﺳﺮد ورودى ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺻﺎﻓﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻰ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺗﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ذرات ﺧﺎرﺟﻰ دارد ، ﺣﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎى راﺑﻂ ٢/١ ﻣﺼﺮﻓﻰ و ٤/٣ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٤/٣ و ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد ورودى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٢/١ و ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٢/١ و ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٤/٣ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ اﺗﺼﺎﻻت در ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮى ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى دﻣﺎ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد . ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺎز را ﺑﺮ روى ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮﺷﻠﻨﮕﻰ را ﺑﺮ روى آن ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮه و اوﻟﻴﻮ را ﺑﺮ روى ورودى ﮔﺎز ﭘﻜﻴﺞ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠﻨﮓ و ﺳﺮﺷﻠﻨﮕﻰ و ﻣﻬﺮه اوﻟﻴﻮ از ﺷﻠﻨﮓ ﻓﻨﺮى ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .)

ﺣﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻜﻴﺞ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺮد ﭘﻜﻴﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

تعمیر پکیج دیواری

راه اﻧﺪازى ﭘﻜﻴﺞ

ﻗﺒﻞ از راه اندازی پکیج و روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮ ﻫﺎى ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ آب را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻓﻠﻜﻪ ﮔﺎز را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ آﻧﮕﺎه ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻛﺮده ﺗﺎ آب وارد ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺷﻮد.

ﻋﻘﺮﺑﻪ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎر را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٥/١ ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ و رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ دوﺑﺎره ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ١ ﺗﺎ ٥/١ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺣﺎل ﺳﻠﻜﺘﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ را ﺑﺮ روى ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و وﻟﻮم دﻣﺎى آب ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.ﺣﺎل ﭘﻜﻴﺞ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺮا در وﺿﻌﻴﺖ رادﻳﺎﺗﻮر و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

در راه اندازی پکیج ﻣﻮاﻗﻌﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﭘﻜﻴﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازى ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﭻ ﺳﺮوﻳﺲ روى ﭘﻤﭗ را ﺑﺎز ﻛﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻤﭗ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﭘﺎژ ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ دوﺳﻮ ، ﺷﻔﺖ ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآورده ﺗﺎ رﻓﻊ ﮔﻴﺮﭘﺎژ ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮدن آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب

اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻰ ورودى آب ﺳﺮد ﭘﻜﻴﺞ را ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ و ﻳﻜﻰ از ﺷﻴﺮ ﻫﺎى آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮ) ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ روش ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ، در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

درصورتی‌که با مشکلاتی مانند عدم کارایی مطلوب پکیج دیواری یا زمینی خود مواجه شده‌اید، شما می‌توانید به دو طریق محصول خود را سرویس یا تعمیر کنید.

  • کار تعمیرات پکیج دیواری یا زمینی خود را به متخصصین این امر بسپارید.
  • یا با مراجعه به قسمت آموزش‌های سایت و مطالعه ،این کار را خودتان انجام دهید.

هشدار : دقت داشته باشید که برخی محصولات، برقی و خطرناک هستند و بی‌احتیاطی به آن باعث خسارت جانی و مالی می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر در این زمینه تخصصی ندارید. عیب‌یابی و تعمیر پکیج دیواری یا زمینی را به تعمیرکاران متخصص این امر بسپارید

زیرا تجربه نشان داده مشتریان باهدف کاهش هزینه‌ها، خود شروع به تعمیرات و یا از تعمیرکاران مبتدی برای تعمیرات محصول خود استفاده می‌کنند و در اثر انجام تعمیرات نادرست صدمات جبران‌ناپذیری به دستگاه پکیج دیواری یا زمینی خود وارد می‌کنند که سبب ازکارافتادن همیشگی دستگاه می‌شود.

لطفاً با نزدیک‌ترین مرکز خدمات پکیج دیواری یا زمینی تماس بگیرید تا تعمیرکاران این مرکز در محل حضور پیدا کنند و خدمات مدنظرتان سرویس پکیج دیواری را ارائه دهند. البته مراکز خدمات کمی معتبر و به‌صورت ۲۴ ساعته ، خدمات به مشتریان عرضه می‌کنند.

شما هم اکنون می‌توانید با ثبت درخواست نصب و تعمیر پکیج دیواری و زمینی از تعرفه خدمات آن آگاه شوید. جهت اطلاع از تعرفه کليک نماييد

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488

آیا به خدمات خاصی در این خصوص نیاز دارید؟

متخصصین مجموعه خدمت نت آماده پاسخگویی هستند

با ما تماس بگیرید

021-28425488
مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − هشت =

تازه‌ترین مطالب آموزشی

کد تخفیف 10 درصدی

مجموعه‌ خدمت نت هموراه تلاش دارد تا حد امکان بستری را فراهم نماید تا کاربران و مشتریان مجموعه بتوانند با کمترین هزینه ممکن، بیشترین خدماتِ با کیفیت را دریافت نمایند.

از این رو ما این امکان را فراهم نموده‌ایم تا تمامی همراهان این مجموعه از طریق دنبال کردن حساب کاربری اینستاگرام خدمت نت، از 10درصد تخفیف برای اولین سفارش خود بهره‌مند گردند.

جهت بهره‌مندی از تخفیف، بر روی دکمه زیر کلیک نمایید و سپس صفحه رسمی خدمت نت در اینستاگرام را فالو نمایید. پس از فالو، در کمتر از 24 ساعت، کد تخفیف برای شما دایرکت خواهد شد.