سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی

سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی:

هر دستگاه پکیج دیواری یا زمینی در طول مدت‌زمان استفاده ممکن است از راندمان مناسبی برخوردار نباشد.

ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ :

ﭘﻜﻴﺞ ﺷﻮﻓﺎژ دﻳﻮارى دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ و آب داغ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻰ ﭘﻜﻴﺞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎى ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ را داراﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ در یک فضای کوچک ﺟﺎى ﻣﻰ ﮔﻴﺮد .

ﻣﺰاﻳﺎى ﭘﻜﻴﺞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺧﺎﻧﻪ :

-آب ﮔﺮم داﻳﻢ

-ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﮔﺎز و ﺑﺎزدﻫﻰ ﺑﻴﺸﺘﺮ

-ﻗﻴﻤﺖ آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ اﺳﺖ.

-ﻛﻮﭼﻚ و ﺳﺒﻚ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻀﺎى ﻛﻤﻰ را اﺷﻐﺎل ﻣﻰ ﻛﻨﺪ.

-ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻰ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﺬف ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ اﺿﺎﻓﻰ

-اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ واﺣﺪ ﺑﺮاى اﻧﺘﺨﺎب درﺟﻪ ﺣﺮارت دﻟﺨﻮاه در زﻣﺎن ﻣﻮردﻧﻴﺎز

-اﺳﺘﻘﻼل ﻫﺮ واﺣﺪ در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد

لیست برندهای موجود پکیج در بازارهای جهان و ایران

حتما بخوانید :اطلاعات جامع و کامل در مورد پکیج شوفاژ

ایمرگاس ایتالیا ، آریستون ایتالیا ، باکسی ایتالیا ، رادیانت ایتالیا ، ایران رادیاتور ، بوتان ، پکیج آلزان ،گلدیران  ، لورچ ، ویزمن آلمان ، وایلانت آلمان ، ایساتیس ، والترو ، دمیردوکوم ، بروچه آلمان ، زرین صنعت آلپ ، مگاترم ، پکیج ۲۰۰۰، گروه صنایع گیتی پسند ، بایکان ، بوش ، پکیج ایران نوین ، تاچی ، مرگوری ، اخگر ، نوا ، دوو ، نوین کره ، اماتیس ، روکا ، ویسمن ، فرولی ایتالیا ، کنترا اسپانیا ، ASL  ، گرم ایران و ……

پکیج شوفاژ

انواع پکیج شوفاژ:

۱-پکیج های گازی

۲-پکیج های دوگانه سوز

۳-پکیج های گازوئیلی

۴-پکیج های برقی

انواع پکیج شوفاژ از نظر نصب :

۱-پکیج دیواری

پکیج دیواری چون دارای ابعاد کوچکی هستند و روی دیوار نصب می شوند ، از نقاضای بیشتری برخوردار هستند.

۲-پکیج های زمینی

پکیج زمینی عموما برای فضا های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند.

سرویس پکیجانواع پکیج شوفاژ از نظر خروجی دود :

۱-پکیج های فن دار

در این مدل پکیج ها در روی کلاهک تعدیل ، فن تعبیه می شود و باعث تخلیه اجباری دود می شود.

۲-پکیج های بدون فن

انواع پکیج شوفاژ از نظر منبع ذخیره اب :

۱-پکیج های بدون مخزن ( فوری)

این نوع پکیج ها در بازار رایج تر هستند و فروش بالا و قیمت پاییین تری دارند.

۲-پکیج های با مخزن

پکیج های با مخزن ذخیره اب ، برای فضای های که نیاز دارند از چند شیر همزمان ابگرم دریافت کنند ، یا فضا های که از سیستم داکت اسپلیت استفاده می کنند ، توصیه می شود.

تعمیر پکیج

انواع پکیج از نظر مشعل:

 • اتمسفریک

عموما در بازار ایران از پکیج های اتمسفریک استفاده می شود.

 • چگالشی

پکیج های چگالشی با فن دمنده کار می کنند و راندمان بالا ، مصرف سوخت پایین و از قیمت بالاتری برخوردار هستند.

انواع پکیج دیواری از نظر مبدل :

 • پکیج های تک مبدل
 • پکیج های دومبدل

حتما بخوانید :تعمیرات پکیج در شرق تهران

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎ :

ﭘﻜﻴﺞ ﺗﻚ ﻣﺒﺪل:

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻚ ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ :

ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ، آب ﺳﺮد وارد ﭘﻜﻴﺞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮﺳﻮﻳﻴﭻ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﻳﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻰ دﻫﺪ . در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ دودﻛﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ، ﻣﺒﺪل ﮔﺮم ﺷﺪه و ﭼﻮن ﭘﻤﭗ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺧﺎﻣﻮش اﺳﺖ آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪ آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ از داﺧﻞ آن ﻋﺒﻮر ﻣﻴﻜﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰ دﻫﺪ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى اﻳﻦ ﺧﺮوﺟﻰ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

پکیج تک مبدل

 

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻚ ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ :

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﻜﻴﺞ در وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮد دﻣﺎى آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎى آب ، ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن را ﺻﺎدر ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻤﭗ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﺒﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه و آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﮔﺮم ﻣﻴﻜﻨﺪ . اﻳﻦ آب ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ آب ﻣﺪارﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد.ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ ( رﻓﺖ ) ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و دﻣﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎى آب رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﻴﺪ ، ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎى آب ، ﭘﻜﻴﺞ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل :

در اﻳﻦ ﭘﻜﻴﺞ ، ﺑﺮاى ﮔﺮم ﻛﺮدن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ، از ﻳﻚ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺮارت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ آب ﮔﺮم ﺷﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻣﻰ ﮔﺮدد .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ دﻳﺮﺗﺮ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﻣﺒﺪل ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ .از اﻳﻦ ﺳﻮ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﺳﺨﺘﻰ آب زﻳﺎد اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ:

ﺑﺎ ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ، آب ﺳﺮد وارد ﭘﻜﻴﺞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮﺳﻮﻳﻴﭻ اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺳﺒﺐ روﺷﻦ ﺷﺪن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮ ﺳﻮﻳﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻰ دﻫﺪ . در ﺻﻮرت ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن ﻣﺴﻴﺮ دودﻛﺶ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻮا اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ داده ﻧﻤﻰ ﺷﻮد. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ، ﻣﺒﺪل ﮔﺮم ﺷﺪه و ﭼﻮن ﭘﻤﭗ درﭘﻜﻴﺞ ﻫﺎى دو ﻣﺒﺪل ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدن ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ و ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل آب ﮔﺮم از ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻰ ﮔﺮدد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺳﺮد ورودى ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻠﻮ ﺳﻮﺋﻴﭻ ﻳﺎ ﻓﻠﻮ ﻣﺘﺮ وارد ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﺒﺎدل دﻣﺎ ، آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﻣﻰ ﺷﻮد، آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺒﺪل اوﻟﻴﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ ﭼﺮﺧﻪ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﺪ ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺼﺮﻓﻰ ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻴﺮﻫﺎى ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ از ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ.

سرویس شوفاژ

ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﻜﻴﺞ دو ﻣﺒﺪل در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ:

زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﭘﻜﻴﺞ در وﺿﻌﻴﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﻴﺮد ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻰ دﻫﺪ و ﺑﺮد دﻣﺎى آب اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﺷﺪه را ﺑﺎ دﻣﺎى آب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮده و در ﺻﻮرت ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن دﻣﺎى آب ، ﻓﺮﻣﺎن روﺷﻦ ﺷﺪن را ﺻﺎدر ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﻤﭗ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻓﻦ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﻗﻄﻌﻪ وﻧﺘﻮرى ﻓﺸﺎر ﻣﻨﻔﻰ و ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را از ﻃﺮﻳﻖ دو ﺷﻠﻨﮓ ﺳﻴﻠﻴﻜﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ دود ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر در دو ﻃﺮف دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﭘﺮﺷﺮﺳﻮﺋﻴﭻ اﻳﻦ دﻳﺎﻓﺮاﮔﻢ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭻ آن وﺻﻞ ﻣﻰ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﺮد اﺟﺎزه روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ را ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﺑﺮاى روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺸﻌﻞ ﺷﻴﺮ ﺑﺮﻗﻰ، ﮔﺎز را ﺑﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و ﺣﺎل ﺑﺎ زدن ﺟﺮﻗﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮود ﺟﺮﻗﻪ زن ﺷﻌﻠﻪ روﺷﻦ ﻣﻰ ﺷﻮد و اﻟﻜﺘﺮود ﺣﺴﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﺷﻌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺮﻳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ ﺗﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ.

ﻣﺒﺪل ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻌﻠﻪ ﻣﺸﻌﻞ ﮔﺮم ﺷﺪه و آب ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﮔﺮم ﻣﻴﻜﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮدن ﺷﻴﺮ ﺳﻪ ﻃﺮﻓﻪ(ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺒﺪل ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﻣﺴﻴﺮ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ) اﻳﻦ آب ﮔﺮم ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮوى ﭘﻤﭗ ﺑﻪ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻰ ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ آب ﻣﺪارﮔﺮﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﮔﺮﻣﺎى ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻤﭗ ﻣﻜﺶ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺪل ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ دوﺑﺎره ﮔﺮم ﺷﻮد.ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى ﺧﺮوﺟﻰ (رﻓﺖ) ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﻗﺮار دارد دﻣﺎى آب را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮى ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺑﺮد ﮔﺰارش ﻣﻴﺪﻫﺪ و ﺑﺮد ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دﻣﺎى آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و دﻣﺎى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻘﺪار ﺷﻌﻠﻪ را ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ دﻣﺎى آب رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب رﺳﻴﺪ ، ﭘﻜﻴﺞ ﺧﺎﻣﻮش ﺷﺪه اﻣﺎ ﭘﻤﭗ ﺑﻜﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎى آب ﺗﻮﺳﻂ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎى آب ، ﭘﻜﻴﺞ دوﺑﺎره روﺷﻦ ﺷﻮد.

ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺼﺐ ﭘﻜﻴﺞ:

ﺑﺮاى داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻧﺼﺐ پکیج ﺻﺤﻴﺢ ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮد.

ﺳﺎﭘﻮرت ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﭘﻜﻴﺞ را در ارﺗﻔﺎع ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﻒ زﻣﻴﻦ در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده و آﻧﺮا ﺗﺮاز ﻧﻤﻮده و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم دﻳﻮار ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ را ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬارى و ﺳﭙﺲ ﺳﻮراخ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ و رول ﭘﻼك ﻫﺎ را در ﺳﻮراخ ﻫﺎى اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭻ ﻫﺎى ﻧﮕﻪ دارﻧﺪه ﺳﺎﭘﻮرت را ﺑﺮ روى دﻳﻮار ﻧﺼﺐ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺣﺎل دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻜﻴﺞ را ﺑﺮ روى ﺳﺎﭘﻮرت ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.ﺳﭙﺲ اﺗﺼﺎﻻت دودﻛﺶ را وﺻﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺤﻞ ﻫﺎى اﺗﺼﺎل را ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻮﻳﻞ ﭼﺴﺐ دار درزﺑﻨﺪ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ.ﺣﺎل ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﺷﻴﺮﻫﺎ و ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻣﺴﻴﺮﻫﺎى رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﺸﻮ داد ﺗﺎ ذرات ﺧﺎرﺟﻰ ﻣﺜﻞ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﻏﻴﺮه از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ و آب ﺳﺮد و ﮔﺮم را ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﻫﺎى رﺑﻊ ﮔﺮد را ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روى ﻣﺴﻴﺮ آب ﺳﺮد ورودى ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ، ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺳﺨﺘﻰ ﮔﻴﺮ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﺻﺎﻓﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ آب ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﻰ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻤﭗ ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﺗﻮر در ﺑﺮاﺑﺮ ورود ذرات ﺧﺎرﺟﻰ دارد ، ﺣﺎل ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎى راﺑﻂ ٢/١ ﻣﺼﺮﻓﻰ و ٤/٣ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . در اﻏﻠﺐ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ از ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٤/٣ و ﻟﻮﻟﻪ آب ﺳﺮد ورودى ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٢/١ و ﻟﻮﻟﻪ آب ﮔﺮم ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٢/١ و ﻟﻮﻟﻪ رﻓﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ٤/٣ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻗﻴﻖ اﺗﺼﺎﻻت در ﻣﺪل ﻫﺎى ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮى ﭘﻤﭗ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮى ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى دﻣﺎ ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى ﭘﻜﻴﺞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد . ﺳﭙﺲ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺎز را ﺑﺮ روى ﺷﻴﺮ ﮔﺎز ﻧﺼﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﺮﺷﻠﻨﮕﻰ را ﺑﺮ روى آن ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﺮه و اوﻟﻴﻮ را ﺑﺮ روى ورودى ﮔﺎز ﭘﻜﻴﺞ ﻧﺼﺐ ﻛﺮده و ﺷﻠﻨﮓ ﮔﺎز را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺘﺼﻞ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺖ ﻣﺤﻜﻢ ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ( ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎى اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﻠﻨﮓ و ﺳﺮﺷﻠﻨﮕﻰ و ﻣﻬﺮه اوﻟﻴﻮ از ﺷﻠﻨﮓ ﻓﻨﺮى ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد .) ﺣﺎل ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ دو ﺷﺎﺧﻪ ﭘﻜﻴﺞ را ﺑﻪ ﺑﺮق وﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﺮاى ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺑﺮد ﭘﻜﻴﺞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮق ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﺮق اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

حتما بخوانید : راهنمای جامع و کامل خرید پکیج بوتان

راه اﻧﺪازى ﭘﻜﻴﺞ :

ﻗﺒﻞ از راه اندازی پکیج و روﺷﻦ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮ ﻫﺎى ورودى و ﺧﺮوﺟﻰ آب را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ ﺳﭙﺲ ﻓﻠﻜﻪ ﮔﺎز را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ آﻧﮕﺎه ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻛﺮده ﺗﺎ آب وارد ﻣﺪار ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و رادﻳﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﺷﻮد. ﻋﻘﺮﺑﻪ ﮔﻴﺞ ﻓﺸﺎر را ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ٥/١ ﺑﺎر ﺑﺮﺳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ و رادﻳﺎﺗﻮرﻫﺎ را ﻫﻮاﮔﻴﺮى ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ . در ﺻﻮرت ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺶ دوﺑﺎره ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺗﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﻴﻦ ١ ﺗﺎ ٥/١ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺣﺎل ﺳﻠﻜﺘﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺼﻞ را ﺑﺮ روى ﺣﺎﻟﺖ زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﻗﺮار داده و وﻟﻮم دﻣﺎى آب ﻣﺼﺮﻓﻰ و ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ را در ﻣﺤﺪوده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﻣﻰ دﻫﻴﻢ.ﺣﺎل ﭘﻜﻴﺞ را روﺷﻦ ﻧﻤﻮده و ﻋﻤﻠﻜﺮد آﻧﺮا در وﺿﻌﻴﺖ رادﻳﺎﺗﻮر و آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.

در راه اندازی پکیج ﻣﻮاﻗﻌﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻰ از ﭘﻜﻴﺞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در ﻫﻨﮕﺎم راه اﻧﺪازى ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﭻ ﺳﺮوﻳﺲ روى ﭘﻤﭗ را ﺑﺎز ﻛﺮد و وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻤﭗ را ﺑﺮرﺳﻰ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮔﻴﺮﭘﺎژ ﺑﻮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭻ ﮔﻮﺷﺘﻰ دوﺳﻮ ، ﺷﻔﺖ ﭘﻤﭗ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآورده ﺗﺎ رﻓﻊ ﮔﻴﺮﭘﺎژ ﺷﻮد.

حتما بخوانید : راه اندازی پکیج بوتان

ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮدن آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب :

اﺑﺘﺪا ﺷﻴﺮ اﺻﻠﻰ ورودى آب ﺳﺮد ﭘﻜﻴﺞ را ﻣﻰ ﺑﻨﺪﻳﻢ و ﻳﻜﻰ از ﺷﻴﺮ ﻫﺎى آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻛﻨﻴﻢ (ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﺮ) ﺳﭙﺲ ﺷﻴﺮﭘﺮﻛﻦ را ﺑﺎز ﻣﻰ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻴﺮ آب ﮔﺮم ﻣﺼﺮﻓﻰ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﻳﻦ روش ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﺮاى ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر آب ﻣﺪار ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻰ ، در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.

درصورتی‌که با مشکلاتی مانند عدم کارایی مطلوب پکیج دیواری یا زمینی خود مواجه شده‌اید، شما می‌توانید به دو طریق محصول خود را سرویس یا تعمیر کنید.

 • کار تعمیرات پکیج دیواری یا زمینی خود را به متخصصین این امر بسپارید.
 • یا با مراجعه به قسمت آموزش‌های سایت و مطالعه ،این کار را خودتان انجام دهید.

هشدار : دقت داشته باشید که برخی محصولات، برقی و خطرناک هستند و بی‌احتیاطی به آن باعث خسارت جانی و مالی می‌شود. پیشنهاد می‌شود اگر در این زمینه تخصصی ندارید. عیب‌یابی و تعمیر پکیج دیواری یا زمینی را به تعمیرکاران متخصص این امر بسپارید؛ زیرا تجربه نشان داده مشتریان باهدف کاهش هزینه‌ها، خود شروع به تعمیرات و یا از تعمیرکاران مبتدی برای تعمیرات محصول خود استفاده می‌کنند و در اثر انجام تعمیرات نادرست صدمات جبران‌ناپذیری به دستگاه پکیج دیواری یا زمینی خود وارد می‌کنند که سبب ازکارافتادن همیشگی دستگاه می‌شود.

لطفاً با نزدیک‌ترین مرکز خدمات پکیج دیواری یا زمینی تماس بگیرید تا تعمیرکاران این مرکز در محل حضور پیدا کنند و خدمات مدنظرتان را ارائه دهند. البته مراکز خدمات کمی معتبر و به‌صورت ۲۴ ساعته ، خدمات به مشتریان عرضه می‌کنند.

معرفی مجموعه خدمت نت:

مجموعه خدمت نت تخصصی‌ترین سامانه هوشمند خدمات منزل می‌باشد.این مجموعه سعی می‌کند با پشتوانه‌ای تجربه ۲۰ ساله درزمینهٔ انواع خدمات منزل و همکاری با برندهای بزرگ بتواند بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات ممکن را برای مشترکین خود فراهم کند.

مجموعه خدمت پس از سال‌ها فعالیت درخشان درزمینهٔ خدمات منزل، فعالیت آنلاین خود را در سال ۱۳۹۵ به‌صورت گسترده آغاز کرده است .

مجموعه خدمت نت با آگاهی از هر آنچه کاربر در جستجوی انست ، تلاش می‌کند بستری قدرتمند برای ارائه خدمات باکیفیت برای مشتریان فراهم سازد .این مجموعه در تلاش است بستری از جنس اعتماد و رضایت را بین متخصصین خود و مشتریان گرامی فراهم سازد، که مشتریان در کمترین زمان با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت دغدغه‌های خدمات خود را برطرف کنند .

سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی

۷ مزایای استفاده از خدمات آنلاین مجموعه خدمت نت:

 1. دسترسی به تعداد بی‌شماری از ارائه‌دهندگان انواع خدمات در سطح شهر
 2. عدم نیاز به جابجایی در سطح شهر برای یافتن خدمت دهنده
 3. سهولت دریافتن ارائه‌دهنده مناسب و دریافت خدمات باکیفیت بهتر
 4. توانایی انتخاب بهترین خدمت دهنده با توجه به سوابق و نظرات ثبت‌شده در مورد آن‌ها
 5. ارائه خدمات بدون تعطیلی
 6. رابط کاربری بسیار آسان و هوشمند
 7. صرف هزینه پایین‌تر و باکیفیت‌تر برای دریافت خدمات

مجموعه خدمت نت برای اینکه بتواند در کمترین زمان ممکن برای انجام سرویس و تعمیر  پکیج دیواری یا زمینی شما در کنارتان باشد، به طراحی یک سیستم یکپارچه تخصصی و منظم پرداخته است تا در صرف وقت و هزینه برای مشتریان صرفه‌جویی شود. مجموعه خدمت نت به شما قول می‌دهد که همیشه با خدماتی متفاوت و ارائه بهترین خدمات همیشه در دسترس و در کنارتان باشد.

# مهم نیست پکیج دیواری یا زمینی خود را از کجا خریداری کرده‌اید متخصصان حرفه‌ای و باتجربه ما کلیه خدمات محصولات گرمایشی و تمامی برندها و مدل ها را در استان تهران و حومه تهران پشتیبانی می‌کنند.#

۹ ویژگی که مجموعه خدمت نت از سایرین برتر می‌سازد:

باوجوداینکه تعمیرکاران زیادی جهت ارائه خدمات وجود دارند؛ اما مجموعه خدمت نت داری ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فردی است که نسبت به سایر ارائه‌کنندگان خدمت برتری دارد.

 • اعتماد بیشتر به‌واسطه گزینش و نظارت دقیق بر انتخاب خدمت دهندگان ( دریافت گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سو پیشینه)
 • ضمانت : متخصصین این مجموعه موظف هستند کلیه خدمات ارائه‌شده  را ۳۰ روزه ضمانت کنند. بنابراین نگرانی از بابت بروز مشکل مجدد در محصول وجود ندارد.
 • پشتیبانی قوی : تا آخرین مرحله در کنار شما هستیم تا مطمئن شویم خدمات درخواست شده را به‌موقع و با بهترین کیفیت دریافت می‌کنید. کارشناسان مجموعه خدمت نت در تمام مدت ارائه خدمت و حتی پس از آن، پاسخگوی شما خواهند بود. برای دریافت بهترین خدمات پشتیبانی تنها کافی است تمامی مراحل درخواست و دریافت خدمت را از طریق سامانه انجام دهید.
 • خدمات رایگان : ارائه خدمات رایگان مانند : مشاوره رایگان و کارشناسی رایگان
 • سابقه درخشان : یکی از افتخارات این مجموعه، سابقه ۲۰ ساله درزمینهٔ خدمات منزل می‌باشد.
 • ایاب ذهاب رایگان : در صورت توافق به انجام کار متخصص هیچ هزینه‌ای بابت ایاب ذهاب از مشتری دریافت نمی‌کند.
 • گارانتی عودت وجه : در صورت عدم رضایت از حسن انجام کار هزینه خدمات به مشتری عودت داده خواهد شد.
 • امکان ارتباط پیشرفته : امکان ثبت درخواست به ۳ روش متنوع با امکانات ویژه ( تلفنی، وب‌سایت، اپلیکیشن )
 • جوایز ویژه : فراهم کردن تخفیفات و جوایز متنوع برای مشترکین مجموعه

دلایل اعتماد مشتریان از بین هزاران تعمیرگاه به ما  برای تعمیر پکیج دیواری یا زمینی خود چیست؟

از دلایل اصلی که سبب اعتماد مشتریان به مجموعه خدمت نت شده است استفاده از کارشناسان فنی متخصص و خوش‌نام در این حوزه هست. کلیه تعمیرکاران این مجموعه تحت آموزش­های تخصصی قرارگرفته‌اند. بنابراین به‌راحتی عیب‌یابی پکیج دیواری یا زمینی شمارا انجام می‌دهند و تمامی ایرادات احتمالی را به نحو احسنت با دقت و سرعت عمل بالا و در کمترین هزینه ممکن برطرف می‌کنند.
مسئولیت‌پذیری و ارائه خدمات یکپارچه نیز از دیگر دلایل اعتماد مشتریان به این مجموعه است. به همین دلیل پس از انجام تعمیرات پکیج دیواری یا زمینی خود اگر با مشکلی مواجه شده باشید این مجموعه با ارائه خدمات پشتیبانی معتبر کلیه مشکلات احتمالی را برطرف خواهد ساخت.

چگونه سفارش خدمات در خدمت نت ثبت کنیم؟

ثبت سفارش برای خدمات نصب و تعمیر پکیج دیواری یا زمینی در مجوعه خدمت نت رایگان است. بعد از زدن دکمه ثبت سفارش می‌توانید خدمات درخواستی موردنظر خود مانند نصب و تعمیر پکیج دیواری یا زمینی و دیگر خدمات موردنیاز را ذکر کنید.  پر کردن توضیحات تکمیلی برای اینکه متخصص دید کلی نسبت به کار شما داشته باشد موثر است، توضیحاتی از قبیل برند پکیج ، زمینی یا دیواری بودن ان ، ظرفیت و مدل پکیج ، عیب دستگاه و توضیحاتی که ممکن است به متخصص برای عیب‌یابی پکیج و تسریع کارها کمک کند را خواهید نوشت ، این موارد کمک می‌کند تا متخصص مناسب‌تری به شما پیشنهاد خدمت‌رسانی بدهد. در انتها با تعیین تاریخ و زمان حضور متخصص و همچنین آدرس موردنظرتان، ثبت سفارش به پایان می‌رسد .

 هزینه تعمیر پکیج دیواری یا زمینی در خدمت نت چگونه محاسبه می شود؟

با توجه به اینکه در بازار، برندهای متفاوتی از پکیج دیواری یا زمینی وجود دارند و درنتیجه، قطعات متفاوتی نیز برای تعمیر این دستگاه‌ها موردنیاز است، هزینه­ نصب و تعمیر پکیج دیواری یا زمینی نیز متغیر است ، اما به‌طورکلی تمامی هزینه‌هایی که از ابتدا تا انتهای کار وجود دارند، توسط متخصصین خدمت نت برآورد شده و به‌طور دقیق به شما گفته می‌شود. در آخر نیز شما در ریز جزئیات آن‌ها قرار خواهید گرفت.

سرویس نصب و تعمیر پکیج های دیواری و زمینی

نحوه خدمات‌رسانی متخصصان مجموعه خدمت نت:

زمانی که متخصص به محل شما اعزام شد اقدم به بررسی و چکاب کلی مراحل کار شما کرده بعد از انجام یک چکاب کلی میزان خرابی و حدود هزینه تعمیرات را به شما اعلام خواهد کرد تا شما بتوانید با بررسی و برآورد هزینه تصمیم بر تعمیر کردن آن بگیرید و با توجه به این مورد که متخصصین به‌صورت کاملاً تخصصی اقدام به تعمیر و سرویس پکیج دیواری یا زمینی می‌کنند مطمئناً بهتر از هر تعمیرکار دیگری به نقاط ضعف و مشکلات احتمالی آشنایی دارند و در کمترین زمان ممکن مشکل را حل خواهند کرد و علاوه بر تحمیل نکردن هزینه اضافی قادر خواهند بود که قطعات پکیج دیواری یا زمینی را تعمیر کرده، تا اینکه آن را تعویض کنند تا شما بتوانید همچنان از قطعات اصل و شرکتی محصولتان استفاده کنید.

توجه : در ضمن مجموعه خدمت نت امکاناتی از قبیل : کارشناسی و برآورد قیمت را برای مشترکین خود به‌صورت رایگان فراهم کرده است.لذا کاربر با خیال راحت می‌تواند ثبت سفارش کند و از خدمات انجام‌شده لذت ببرد.

آیا مجموعه خدمت نت قابل‌اعتماد می‌باشد:

اعتماد یک رکن مهم برای انتخاب نیروی خدماتی می‌باشد و این‌که نیروی خدماتی آیا دارای مهارت کافی یا دارای خوش‌نامی برای انجام امور محوله را داراست، یکی از سؤالات مهم درزمینهٔ خدمات منزل می‌باشد .

مجموعه خدمت نت از تمامی زیرمجموعه‌های خود گواهی عدم اعتیاد و گواهی عدم سو پیشینه را دریافت کرده و خدمت دهندگان را ازنظر مهارت گزینش می‌کند تا سبب اعتماد بیشتر مشترکین خود شود.

 مواردی که اعتماد خاطر شما را دوچندان می‌کند:

 1. دارا بودن نماد اعتماد الکترونیکی
 2. دریافت نماد شامد از وزارت ارشاد
 3. دارا بودن پروانه کسب‌وکار اینترنتی
 4. دارا بودن مکان مشخص برای دریافت خدمات حضوری

موارد بالا بخشی از امتیازات مجموعه خدمت نت می‌باشد که می‌تواند آرامش خاطر را برای شما مشترکین به ارمغان بی آورد.

ما دارای بهترین و متخصص‌ترین تعمیرکاران هستیم

نباید به هر شخصی که خود را تعمیرکار دانست اعتماد کنیم در دنیای امروزی بسیاری از افراد هستند که به دنبال سودجویی و کسب درامد خود را به هر نحوی که شده برای انجام کاری معرفی می‌کنند که در شغل ما نیز این افراد کم به چشم نمی‌خورند و خود را متخصص معرفی می‌کنند که قطعاً شما نمی‌دانید و اگر به این افراد اعتماد کنید کلاه بزرگی را سرخود گذاشته‌اید چراکه از دانش فنی مطلوبی برخوردار نیستند و باعث خرابی بیشتر می‌شوند و بدانید اگر محصول شما درست شود حتماً چند روز بعد دچار مشکل شده و دیگر آن فرد را نمی‌توانید یافت کنید.

داشتن تعمیرکار دوره‌دیده و متخصص، نیاز اولیه و یک از ضروری‌ترین نیازهای یک مجموعه خدمات دهنده هست. مجموعه خدمت نت در ایران با انتخاب سرویس‌کاران و تکنسین‌های گلچین شده از بین صدها نفر با برگزاری کلاس‌های تخصصی برای آنان تعمیرکاران را هرساله با فناوری روز دنیا آشنا می‌کنیم ، تا زمانی که تکنسین به محل زندگی شما حضور پیدا کرد در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عیب پکیج دیواری یا زمینی شما پی برده و با ارائه مشورت دقیق و قابل‌درک شمارا از وضعیت دستگاهتان آگاه نمایید.

مجموعه خدمت نت ارتباطی بر مبنای احترام متقابل و اعتمادی روزافزون را سرمایه اصلی خود می‌داند .

به این مطلب چه امتیازی میدهید
[جمع امیازات: 0 میانگین امتیاز: 0]
اگر خوشتون اومد با دوستاتون به اشتراک بزارید
فهرست